DANH SÁCH NHIỆM VỤ SỬ DỤNG NSNN ĐÃ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
Từ khóa:
STTTên nhiệm vụCấpTổ chức chủ trìChủ nhiệmThời gian
01Cơ sở
02Tỉnh
03Cơ sở
04Tỉnh
05Tỉnh
06Tỉnh
07Cơ sở
08Tỉnh
09Cơ sở
10Tỉnh
11Tỉnh
12Tỉnh
13Tỉnh
14Cơ sở
15Cơ sở
16Cơ sở
17Cơ sở
18Tỉnh
19Cơ sở
20Tỉnh
21Cơ sở
22Tỉnh
23Cơ sở
24Tỉnh
25Tỉnh
26Cơ sở
27Tỉnh
28Cơ sở
29Tỉnh
30Tỉnh
31Cơ sở
32Tỉnh
33Cơ sở
34Tỉnh
35Tỉnh
36Tỉnh
37Cơ sở
38Tỉnh
39Tỉnh
40Tỉnh
41Cơ sở
42Cơ sở
43Tỉnh
44Tỉnh
45Tỉnh
46Tỉnh
47Tỉnh
48Tỉnh
49Tỉnh
50Tỉnh
51Tỉnh
52Tỉnh
53Tỉnh
54Cơ sở
55Tỉnh
56Tỉnh
57Tỉnh
58Tỉnh
59Tỉnh
60Tỉnh
61Tỉnh
62Tỉnh
63Tỉnh
64Tỉnh
65Tỉnh
66Tỉnh
67Tỉnh
68Tỉnh
69Tỉnh
70Tỉnh
71Tỉnh
72Tỉnh
73Tỉnh
74Tỉnh
Tổng số: 74  [Trở lại]
 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ Quảng Trị