DANH SÁCH NHIỆM VỤ SỬ DỤNG NSNN ĐÃ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
Từ khóa:
STTTên nhiệm vụCấpTổ chức chủ trìChủ nhiệmThời gian
01Cấp cơ sở
02Cấp tỉnh
03Cấp tỉnh
04Cấp cơ sở
05Cấp cơ sở
06Cấp tỉnh
07Cấp tỉnh
08Cấp tỉnh
09Cấp cơ sở
10Cấp tỉnh
11Cấp cơ sở
12Cấp tỉnh
13Cấp cơ sở
14Cấp tỉnh
15Cấp cơ sở
16Cấp tỉnh
17Cấp tỉnh
18Cấp tỉnh
19Cấp cơ sở
20Cấp tỉnh
21Cấp cơ sở
22Cấp tỉnh
23Cấp tỉnh
24Cấp tỉnh
25Cấp tỉnh
26Cấp cơ sở
27Cấp cơ sở
28Cấp cơ sở
29Cấp cơ sở
30Cấp tỉnh
31Cấp cơ sở
32Cấp tỉnh
33Cấp cơ sở
34Cấp tỉnh
35Cấp cơ sở
36Cấp tỉnh
37Cấp tỉnh
38Cấp cơ sở
39Cấp tỉnh
40Cấp cơ sở
41Cấp tỉnh
42Cấp tỉnh
43Cấp cơ sở
44Cấp tỉnh
45Cấp cơ sở
46Cấp tỉnh
47Cấp tỉnh
48Cấp tỉnh
49Cấp cơ sở
50Cấp tỉnh
51Cấp tỉnh
52Cấp tỉnh
53Cấp cơ sở
54Cấp cơ sở
55Cấp tỉnh
56Cấp tỉnh
57Cấp tỉnh
58Cấp tỉnh
59Cấp tỉnh
60Cấp tỉnh
61Cấp tỉnh
62Cấp tỉnh
63Cấp tỉnh
64Cấp tỉnh
65Cấp tỉnh
66Cấp cơ sở
67Cấp tỉnh
68Cấp tỉnh
69Cấp tỉnh
70Cấp tỉnh
71Cấp tỉnh
72Cấp tỉnh
73Cấp tỉnh
74Cấp tỉnh
75Cấp tỉnh
76Cấp tỉnh
77Cấp tỉnh
78Cấp tỉnh
79Cấp tỉnh
80Cấp tỉnh
81Cấp tỉnh
82Cấp tỉnh
83Cấp tỉnh
84Cấp tỉnh
85Cấp tỉnh
86Cấp tỉnh
Tổng số: 86  [Trở lại]
 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ Quảng Trị