DANH SÁCH NHIỆM VỤ SỬ DỤNG NSNN ĐÃ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
Từ khóa:
STTTên nhiệm vụCấpTổ chức chủ trìChủ nhiệmThời gian
01Cấp tỉnh
02Cấp cơ sở
03Cấp tỉnh
04Cấp cơ sở
05Cấp tỉnh
06Cấp cơ sở
07Cấp tỉnh
08Cấp tỉnh
09Cấp tỉnh
10Cấp cơ sở
11Cấp tỉnh
12Cấp cơ sở
13Cấp tỉnh
14Cấp tỉnh
15Cấp tỉnh
16Cấp tỉnh
17Cấp cơ sở
18Cấp cơ sở
19Cấp cơ sở
20Cấp cơ sở
21Cấp tỉnh
22Cấp cơ sở
23Cấp tỉnh
24Cấp cơ sở
25Cấp tỉnh
26Cấp cơ sở
27Cấp tỉnh
28Cấp tỉnh
29Cấp cơ sở
30Cấp tỉnh
31Cấp cơ sở
32Cấp tỉnh
33Cấp tỉnh
34Cấp cơ sở
35Cấp tỉnh
36Cấp cơ sở
37Cấp tỉnh
38Cấp tỉnh
39Cấp tỉnh
40Cấp cơ sở
41Cấp tỉnh
42Cấp tỉnh
43Cấp tỉnh
44Cấp cơ sở
45Cấp cơ sở
46Cấp tỉnh
47Cấp tỉnh
48Cấp tỉnh
49Cấp tỉnh
50Cấp tỉnh
51Cấp tỉnh
52Cấp tỉnh
53Cấp tỉnh
54Cấp tỉnh
55Cấp tỉnh
56Cấp tỉnh
57Cấp cơ sở
58Cấp tỉnh
59Cấp tỉnh
60Cấp tỉnh
61Cấp tỉnh
62Cấp tỉnh
63Cấp tỉnh
64Cấp tỉnh
65Cấp tỉnh
66Cấp tỉnh
67Cấp tỉnh
68Cấp tỉnh
69Cấp tỉnh
70Cấp tỉnh
71Cấp tỉnh
72Cấp tỉnh
73Cấp tỉnh
74Cấp tỉnh
75Cấp tỉnh
76Cấp tỉnh
77Cấp tỉnh
Tổng số: 77  [Trở lại]
 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ Quảng Trị