DANH SÁCH NHIỆM VỤ SỬ DỤNG NSNN ĐÃ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
Từ khóa:
STTTên nhiệm vụCấpTổ chức chủ trìChủ nhiệmThời gian
01Cấp tỉnh
02Cấp cơ sở
03Cấp tỉnh
04Cấp tỉnh
05Cấp cơ sở
06Cấp cơ sở
07Cấp tỉnh
08Cấp tỉnh
09Cấp tỉnh
10Cấp cơ sở
11Cấp tỉnh
12Cấp cơ sở
13Cấp tỉnh
14Cấp cơ sở
15Cấp tỉnh
16Cấp cơ sở
17Cấp tỉnh
18Cấp tỉnh
19Cấp tỉnh
20Cấp cơ sở
21Cấp tỉnh
22Cấp cơ sở
23Cấp tỉnh
24Cấp tỉnh
25Cấp tỉnh
26Cấp tỉnh
27Cấp cơ sở
28Cấp cơ sở
29Cấp cơ sở
30Cấp cơ sở
31Cấp tỉnh
32Cấp cơ sở
33Cấp tỉnh
34Cấp cơ sở
35Cấp tỉnh
36Cấp cơ sở
37Cấp tỉnh
38Cấp tỉnh
39Cấp cơ sở
40Cấp tỉnh
41Cấp cơ sở
42Cấp tỉnh
43Cấp tỉnh
44Cấp cơ sở
45Cấp tỉnh
46Cấp cơ sở
47Cấp tỉnh
48Cấp tỉnh
49Cấp tỉnh
50Cấp cơ sở
51Cấp tỉnh
52Cấp tỉnh
53Cấp tỉnh
54Cấp cơ sở
55Cấp cơ sở
56Cấp tỉnh
57Cấp tỉnh
58Cấp tỉnh
59Cấp tỉnh
60Cấp tỉnh
61Cấp tỉnh
62Cấp tỉnh
63Cấp tỉnh
64Cấp tỉnh
65Cấp tỉnh
66Cấp tỉnh
67Cấp cơ sở
68Cấp tỉnh
69Cấp tỉnh
70Cấp tỉnh
71Cấp tỉnh
72Cấp tỉnh
73Cấp tỉnh
74Cấp tỉnh
75Cấp tỉnh
76Cấp tỉnh
77Cấp tỉnh
78Cấp cơ sở
79Cấp tỉnh
80Cấp tỉnh
81Cấp tỉnh
82Cấp tỉnh
83Cấp tỉnh
84Cấp tỉnh
85Cấp tỉnh
86Cấp tỉnh
87Cấp tỉnh
88Cấp tỉnh
89Cấp tỉnh
90Cấp tỉnh
91Cấp tỉnh
Tổng số: 91  [Trở lại]
 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trng tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo