[Trở lại]
THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN ĐANG TIẾN HÀNH SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ ĐÁNH GIÁ NHU CẦU THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP VỀ ĐÀO TẠO NHẰM PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TỈNH QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2019-2025 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN 2030.
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị
Chủ nhiệm nhiệm vụ Trương Chí Hiếu
Mục tiêu

 Mục tiêu chung của đề tài là đưa ra các giải pháp về đào tạo nhằm phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Trị đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2019-2025, tầm nhìn đến 2030. Mục tiêu cụ thể bao gồm:

-   Đánh giá thực trạng và dự báo xu thế biến động nhu cầu trên thị trường lao động tại tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019-2025;

-   Đánh giá thực trạng năng lực hệ thống đào tạo nguồn nhân lực[1] tỉnh Quảng Trị;

-   Phân tích tác động của xu thế biến động trên thị trường lao động đến khả năng phát triển hệ thống đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Quảng Trị;

Đề xuất các giải pháp phát về đào tạo(trong đó, bao hàm giải pháp phát triển hệ thống đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh) nhằm phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Trị đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2019-2025, tầm nhìn đến 2030.[1]Hệ thống đào tạo nguồn nhân lực bao gồm các cơ sở giáo dục Đại học, Cao đẳng và Trung cấp

Danh sach ca nhan tham gia
STTHọ và tênChức danh khoa họcHọc vịGhi chú
1 Trương Chí Hiếu Tiến sĩ Chủ nhiệm nhiệm vụ
2 Nguyễn Đăng Hào Tiến sĩ Thành viên
3 Phạm Phương Trung Thạc sĩ Thành viên
4 Lê Thị Hương Loan Thạc sĩ Thành viên
5 Phan Văn Linh Cử nhân Thành viên
6 Lê Văn Úy Cử nhân Thành viên
7 Nguyễn Văn Huế Thạc sĩ Thành viên
8 Phan Văn Hoàng Thạc sĩ Thành viên
Tóm tắt nội dung nghiên cứu

 - Thiết kế nghiên cứu: Viết thuyết minh; Xây dựng cơ sở lý luận; Xây dựng đề cương nghiên cứu; Xây dựng mẫu phiếu điều tra, khảo sát, bảng hỏi; Tổ chức lấy ý kiến chuyên gia bằng văn bản góp ý về các thông tin cần thiết trong việc lập mẫu phiếu điều tra, khảo sát và bảng hỏi, phương pháp điều tra, thu thập thông tin, số liệu liên quan vấn đề nghiên cứu của đề tài.

- Đánh giá thực trạng và dự báo xu thế biến động về nhu cầu trên thị trường lao động tại tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019-2025:

+ Chuyên đề 1: Đánh giá tổng quan tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị.

+ Chuyên đề 2: Phân tích quá trình dịch chuyển cơ cấu kinh tế của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2005-2019.

+ Chuyên đề 3: Đánh giá thực trạng quan hệ cung – cầu trên thị trường lao động.

+ Chuyên đề 4: Dự báo xu thế biến động nhu cầu trên thị trường lao động tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019-2025.

+ Chuyên đề 5: Dự báo xu thế biến động nhu cầu trên thị trường lao độngKhu kinh tế Đông Nam Quảng Trị giai đoạn 2019-2025.

- Đánh giá thực trạng năng lực hệ thống đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Quảng Trị:

+ Chuyên đề 6: Tổng quan về hệ thống đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Quảng Trị.

+ Chuyên đề 7: Đánh giá thực trạng năng lực đào tạo.

+ Chuyên đề 8: Phân tích chất lượng dịch vụ đào tạo của hệ thống đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Quảng Trị.

+ Chuyên đề 9: Đánh giá mức độ đáp ứng so với nhu cầu của hệ thống đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Quảng Trị.

- Phân tích tác động của xu thế biến động về nhu cầu trên thị trường lao động đến khả năng phát triển hệ thống đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Quảng Trị:

+ Chuyên đề 10: Tác động của thị trường lao động đến hệ thống phát triển đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Quảng Trị.

+ Chuyên đề 11: Phân tích điểm mạnh – điểm yếu của hệ thống đào tạo nguồn nhân lực tỉnh QT..

+ Chuyên đề 12: Phân tích cơ hội và thách thức của hệ thống đào tạo nguồn nhân lực Quảng Trị.

+ Chuyên đề 13: Phân tích các lựa chọn chiến lược phát triển hệ thống đào tạo nguồn nhân lực tỉnh QT.

- Đề xuất chiến lược phát triển hệ thống đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Quảng Trị đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn 2019-2025:

+ Chuyên đề 14: Kết luận của nghiên cứu.

+ Chuyên đề 15: Đề xuất giải pháp về đào tạo nhằm phát triển nguồn nhân lực Quảng Trị giai đoạn 2019-2025, tầm nhìn đến 2030.

+ Chuyên đề 16: Khuyến nghị cho các đơn vị đào tạo nhân lực tỉnh Quảng ...

Lĩnh vực nghiên cứu 699. Khoa học nhân văn khác
Phương pháp nghiên cứu

 - Phương pháp phân tích khoảng cách (Gap Analysis);

- Phương pháp Phân tích chuỗi số thời gian (Time seri analysis) và phương pháp phân tích (scenario analysis);

- Phương pháp đánh giá đa tiêu chí (Multi-criteria decision making);

- Phương pháp phân tích định tính, kết hợp các phương pháp phân tích thống kê.

Kết quả dự kiến

 - Báo cáo thực trạng và dự báo xu thế biến động về nhu cầu trên thị trường lao động tại tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019-2025.;

- Báo cáo thực trạng năng lực hệ thống đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Quảng Trị;

- Báo cáo xu thế biến động về nhu cầu trên thị trường lao động và khả năng phát triển của hệ thống đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh Quảng Trị.

- Báo cáo giải pháp đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Trị đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn 2019-2025, tầm nhìn đến 2030.

- Bài báo 1: Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Quảng Trị;

- Bài báo 2: Dự báo nhu cầu nhân lực tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019-2025.

Thời gian bắt đầu 10/2019
Thời gian kết thúc 10/2020

 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ Quảng Trị