[Trở lại]
THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRỒNG THỬ NGHIỆM CÂY SÂM BỐ CHÍNH TẠI VÙNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP XÃ TRIỆU NGUYÊN
Cấp quản lý nhiệm vụ Cấp cơ sở
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Ủy ban nhân dân xã Triệu Nguyên
Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Văn Bắc, ThS. Trương Văn Hoài (đồng chủ nhiệm)
Người tham gia
STTHọ và tênHọc vị
1 KS. Nguyễn Văn Bắc Kỹ sư
2 ThS. Trương Văn Hoài Thạc sỹ
3 Nguyễn Thị Phượng Cử nhân
4 Trần Thị Trà My Cử nhân
Mục tiêu

 

13.1. Mục tiêu chung:

Đánh giá khả năng thích ứng và hiệu quả kinh tế của cây sâm Bố Chính trên vùng đất sản xuất nông nghiệp xã Triệu Nguyên, nhân rộng tạo ra vùng nguyên liệu tập trung, bền vững phục vụ sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị và hiệu quả trên một đơn vị diện tích; Góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho người dân trên địa bàn Quảng Trị nói chung và xã Triệu Nguyên, huyện Đakrông nói riêng.

13.2. Mục tiêu cụ thể:

- Trồng thử nghiệm và đánh giá khả năng thích ứng và hiệu quả kinh tế cây sâm Bố Chính làm cơ sở nhân rộng thành vùng nguyên liệu tập trung, sản xuất bền vững và lâu dài.

- Sản xuất cây sâm Bố Chính tại xã Triệu Nguyên với cơ chế liên kết giữa 4 nhà: Nhà nước, nhà khoa học, nhà nông và doanh nghiệp tạo nên sản phẩm hàng hoá, tiêu thụ khép kín, nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập cho người dân.

- Xây dựng dự án mô hình trồng cây sâm Bố Chính với quy mô 1.000 m2 tại vùng đất sản xuất nông nghiệp xã Triệu Nguyên. Hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất phù hợp với điều kiện địa phương.

- Dự án sau khi thực hiện thành công sẽ được chuyển giao, nhân rộng và phát triển trên địa bàn huyện.

Kết quả thực hiện (tóm tắt)

 123

Thời gian bắt đầu 08/2019
Thời gian kết thúc 12/2020
Kinh phí thực hiện 154 (triệu đồng)

[Trở lại]
 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trng tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo