[Trở lại]
THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ PHÁT HUY NHỮNG PHẨM CHẤT TỐT ĐẸP CỦA CON NGƯỜI QUẢNG TRỊ TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN.
Cấp quản lý nhiệm vụ Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị
Chủ nhiệm nhiệm vụ Hồ Đại Nam
Người tham gia
STTHọ và tênHọc vị
1 CN. Hồ Đại Nam Cử nhân
2 CĐ. Nguyễn Trí Ánh Cao đẳng
3 CN. Lê Văn Kiệm Cử nhân
4 CN. Phạm Văn Quốc Cử nhân
5 CN. Trần Thị Lệ Thu Cử nhân
6 CN. Trần Thị Thu Thủy Cử nhân
7 ThS. Hoàng Anh Tuấn Thạc sĩ
8 CN. Hồ Thị Ngọc Lan Cử nhân
9 CN. Nguyễn Thị Hoài Thơm Cử nhân
Mục tiêu

 Tiếp tục khẳng định những phẩm chất tốt đẹp của con người Quảng Trị; nhận diện một số tính cách còn hạn chế, bất cập; đồng thời luận giải cơ sở hình thành; từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục hoặc từng bước bồi đắp hay hình thành những phẩm chất mới của con người Quảng Trị đáp ứng thời kỳ hội nhập và phát triển.

Kết quả thực hiện (tóm tắt)

 - Báo cáo tập hợp đầy đủ thông tin cần thiết, phục vụ cho việc viết các chuyên đề. Phân tích, xử lý sơ cấp và thứ cấp;

- Các báo cáo chuyên đề đi sâu nghiên cứu, phân tích các vấn đề liên quan một cách sâu sắc, đúng theo yêu cầu về nội dung và thời gian được giao khoán. Số liệu và thông tin có tính chính xác, đảm bảo đúng quy định và có hàm lượng khoa học cao:

- Báo cáo Chuyên đề 1: Con người - những quan điểm trước Mác và của Chủ nghĩa Mác-Lênin.

- Báo cáo Chuyên đề 2: Quan điểm của Đảng Cộng Sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người.

- Báo cáo Chuyên đề 3: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành phẩm chất, truyền thống của con người Quảng Trị.

- Báo cáo Chuyên đề 4: Một số phẩm chất của con người Quảng Trị qua các nhân vật lịch sử tiêu biểu và văn học dân gian.

- Báo cáo Chuyên đề 5: Những phẩm chất truyền thống của con người Quảng Trị và một số tính cách cần khắc phục.

- Báo cáo Chuyên đề 6: Chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về hội nhập quốc tế và tác động của hội nhập quốc tế đến tính cách con người Việt Nam.

- Báo cáo Chuyên đề 7: Những tính cách, phẩm chất cần có của con người Quảng Trị trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

- Báo cáo Chuyên đề 8: Giải pháp phát huy, phát triển phẩm chất tốt đẹp của người Quảng Trị trong thời kỳ hội nhập.

- 3 bài trên Báo Quảng Trị và 1 bài đặc san Khoa học Công nghệ tỉnh Quảng Trị, 1 bài trên Tạp chí Tuyên giáo.

Thời gian bắt đầu 09/2018
Thời gian kết thúc 09/2020
Kinh phí thực hiện 440 (triệu đồng)

[Trở lại]
 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trng tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo