[Trở lại]
THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ NGHIÊN CỨU BẢO TỒN CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA PHI VẬT THỂ CỦA "CÁC ĐIỆU HÒ QUẢNG TRỊ".
Cấp quản lý nhiệm vụ Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị
Chủ nhiệm nhiệm vụ Đỗ Văn Bình, TS. Trần Đình Hằng (Đồng chủ nhiệm)
Người tham gia
STTHọ và tênHọc vị
1 ThS. Đỗ Văn Bình Thạc sĩ
2 TS. Trần Đình Hằng Tiến sĩ
3 ThS. Lê Đình Hào Thạc sĩ
4 CN. Hoàng Thị Thu Hương Cử nhân
5 Xuân Đức Nhà văn
6 ThS. Lê Đức Thọ Thạc sĩ
7 TS. Nguyễn Thị Tâm Hạnh Tiến sĩ
8 ThS. Nguyễn Hữu Thông Thạc sĩ
9 CN. Lê Đình Hùng Cử nhân
10 ThS. Hoàng Thị Ái Hoa Thạc sĩ
Mục tiêu

 - Từ việc khảo sát thực trạng, tiến hành thống kê, phân tích, nghiên cứu để đánh giá hệ giá trị di sản những điệu hò đã từng tồn tại và phát triển trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, đặc biệttrên cơ sở hai điệu hò chính là Hò Mái đẩy (Mái nhì Quảng Trị) và Hò giã gạo.Tất cả sẽ là cơ sở dữ liệu, luận chứng để góp phần phác thảo nên những đặc trưng của hò Quảng Trị.

- Từ đó, xác định định hướng quan trọng, thiết thực cho việc bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa phi vật thể đặc biệt này trong đời sống cộng đồng, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân; phục vụ giáo dục và hỗ trợ phát triển thương mại, du lịch. Vấn đề đặt ra là hướng đến xây dựng hồ sơ di sản để đề nghị Bộ VHTTDL đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Kết quả thực hiện (tóm tắt)

 1

Thời gian bắt đầu 11/2019
Thời gian kết thúc 11/2021
Kinh phí thực hiện 399.531 (triệu đồng)

[Trở lại]
 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ Quảng Trị