[Trở lại]
THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ ĐÁNH GIÁ NHU CẦU THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP VỀ ĐÀO TẠO NHẰM PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TỈNH QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2019-2025 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN 2030.
Cấp quản lý nhiệm vụ Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị
Chủ nhiệm nhiệm vụ Trương Chí Hiếu
Người tham gia
STTHọ và tênHọc vị
1 TS. Trương Chí Hiếu Tiến sĩ
2 TS. Nguyễn Đăng Hào Tiến sĩ
3 ThS. Phạm Phương Trung Thạc sĩ
4 ThS. Lê Thị Hương Loan Thạc sĩ
5 CN. Phan Văn Linh Cử nhân
6 CN. Lê Văn Úy Cử nhân
7 ThS. Nguyễn Văn Huế Thạc sĩ
8 ThS. Phan Văn Hoàng Thạc sĩ
Mục tiêu

 Mục tiêu chung của đề tài là đưa ra các giải pháp về đào tạo nhằm phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Trị đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2019-2025, tầm nhìn đến 2030. Mục tiêu cụ thể bao gồm:

-   Đánh giá thực trạng và dự báo xu thế biến động nhu cầu trên thị trường lao động tại tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019-2025;

-   Đánh giá thực trạng năng lực hệ thống đào tạo nguồn nhân lực[1] tỉnh Quảng Trị;

-   Phân tích tác động của xu thế biến động trên thị trường lao động đến khả năng phát triển hệ thống đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Quảng Trị;

Đề xuất các giải pháp phát về đào tạo(trong đó, bao hàm giải pháp phát triển hệ thống đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh) nhằm phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Trị đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2019-2025, tầm nhìn đến 2030.

Kết quả thực hiện (tóm tắt)

 1

Thời gian bắt đầu 10/2019
Thời gian kết thúc 04/2021
Kinh phí thực hiện 350 (triệu đồng)

[Trở lại]
 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trng tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo