[Trở lại]
THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ RỦI RO VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN TRONG MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN GỖ GHÉP THANH, GỖ DĂM Ở TỈNH QUẢNG TRỊ.
Cấp quản lý nhiệm vụ Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị
Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Thế Lập
Người tham gia
STTHọ và tênHọc vị
1 ThS. Nguyễn Thế Lập Thạc sĩ
2 KS. Nguyễn Tài Minh Kỹ sư
3 TS. Nhan Hồng Quang Tiến sĩ
4 ThS. Lê Văn Khoa Thạc sĩ
5 PGS,TS. Lê Minh Đức Tiến sĩ
6 CN. Nguyễn Đăng Bảo Cử nhân
7 CN. Nguyễn Thị Hoài Lê Cử nhân
8 CN. Nguyễn Thị Thu Hà Cử nhân
9 CN. Nguyễn Thanh Hải Cử nhân
Mục tiêu

 1. Xây dựng được tài liệu kỹ thuật đánh giá rủi ro ATVSLĐ trong các cơ sở chế biến gỗ ghép thanh, dăm gỗ;

2. Đánh giá được hiện trạng rủi ro An toàn vệ sinh lao động trong các cơ sở chế biến gỗ ghép thanh, dăm gỗ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

3. Đề xuất được một số giải pháp giảm thiểu rủi ro An toàn vệ sinh lao động trong các cơ sở chế biến gỗ ghép thanh, dăm gỗ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Kết quả thực hiện (tóm tắt)

1

Thời gian bắt đầu 01/2020
Thời gian kết thúc 01/2021
Kinh phí thực hiện 391 (triệu đồng)

[Trở lại]
 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trng tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo