[Trở lại]
THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH VÀ SẢN XUẤT SẢN PHẨM HÀNG HÓA TỪ THẢO DƯỢC
Cấp quản lý nhiệm vụ Cấp cơ sở
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN Quảng Trị
Chủ nhiệm nhiệm vụ Trần Ngọc Tuấn
Người tham gia
STTHọ và tênHọc vị
1 KS. Trần Ngọc Tuấn Kỹ sư
2 ThS. Đào Ngọc Hoàng Thạc sĩ
3 KS. Võ Quyết Tiến Kỹ sư
4 Nguyễn Chính Trực Kỹ sư
5 Lê Thị Hoa Cử nhân
Mục tiêu

 a

Kết quả thực hiện (tóm tắt)

 a

Thời gian bắt đầu 06/2017
Thời gian kết thúc 10/2018
Kinh phí thực hiện 438 (triệu đồng)

[Trở lại]
 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trng tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo