[Trở lại]
THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NGUỒN NHÂN LỰC KH&CN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
Cấp quản lý nhiệm vụ Cấp cơ sở
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN Quảng Trị
Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Thị Hòa
Người tham gia
STTHọ và tênHọc vị
1 CN.Nguyễn Thị Hòa Cử nhân
2 CN.Dương Hương Ly Cử nhân
3 CN.Trần Ánh Ngọc Cử nhân
4 CN.Trần Thị Hà Phương Cử nhân
5 CN.Nguyễn Thị Thùy Trang Cử nhân
6 CN.Lê Đại Hành Cử nhân
7 ThS.Đào Ngọc Hoàng Thạc sĩ
Mục tiêu

 Điều tra và thống kê nguồn nhân lực KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Xây dựng CSDL nguồn nhân lực khoa học và công nghệ, CSDL chuyên gia khoa học và công nghệ phục vụ hoạt động tư vấn, phản biện cho tỉnh Quảng Trị.

Kết quả thực hiện (tóm tắt)

- Báo cáo kết quả điều tra nguồn nhân lực KH&CN và chuyên gia KH&CN: (1) Thông tin và số liệu về nguồn nhân lực KH&CN; (2) Thông tin và số liệu về chuyên gia KH&CN

Phần mềm quản lý + bộ CSDL nhân lực KH&CN + bộ CSDL chuyên gia KH&CN

Thời gian bắt đầu 06/2018
Thời gian kết thúc 06/2019
Kinh phí thực hiện 153 (triệu đồng)

[Trở lại]
 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trng tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo