[Trở lại]
THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, NHIỆM KỲ 2016-2021
Cấp quản lý nhiệm vụ Cấp cơ sở
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà
Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Đăng Quang
Người tham gia
STTHọ và tênHọc vị
1 Phan Cao Lợi KS
2 Phạm Thị Bích Ngọc CN
3 Hồ Sỹ Trung CN
4 Phan Thị Hà CN
5 Hồ Sỹ An KS
6 Lê Quang Việt Sơn ThS
7 Nguyễn Đức Hải CN
8 Phạm Thị Thúy Hằng CN
9 Hoàng Thị Quỳnh Trang CN
Mục tiêu

 Trong phạm vi nghiên cứu, xuất phát từ vị trí, vai trò và chức trách nhiệm vụ của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND; nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND đề tài tập trung đi sâu vào phần thực trạng các hoạt động chủ yếu của HĐND: công tác tổ chức kỳ họp HĐND; hoạt động giám sát của HĐND; hoạt động tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND; hoạt động tiếp công dân của HĐND; hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của Đại biểu HĐND, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, giải pháp khắc phục nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND thành phố, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố.

Kết quả thực hiện (tóm tắt)

 Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND theo quy định tại Điều 26, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, thời gian qua HĐND thành phố Đông Hà đã có nhiều đổi mới, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, từng bước làm tốt vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. HĐND thành phố đã xem xét quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân thành phố. HĐND thành phố thực hiện quyền giám sát đối với hoạt động của Thường trực HĐND, Uỷ ban nhân dân, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phố; giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố, giám sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và của công dân ở địa phương, góp phần tích cực, đẩy mạnh phát triển KT – XH, quốc phòng an ninh của thành phố.

Mặc dù đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, nhưng trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ của HĐND thành phố Đông Hà vẫn còn một số khó khăn  nhất định, chưa đạt được yêu cầu mong muốn, cụ thể nội dung đánh giá thực trạng chất lượng về hoạt động của HĐND thành phố của đề tài đã phân tích. Vì vậy, đòi hỏi HĐND thành phố cần tiếp tục đổi mới trên các nội dung tổ chức kỳ họp HĐND thành phố, hoạt động giám sát của HĐND thành phố, tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND thành phố, tiếp công dân, giám sát việc giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, công tác phối hợp với các cơ quan liên quan, chất lượng tham mưu giúp việc hoạt động HĐND thành phố

Vì vậy, trên cơ sở thực tiễn hoạt động của HĐND thành phố Đông Hà thời gian qua và tổng hợp phiếu khảo sát điều tra xã hội học; đề tài đã phân tích, đánh giá những kết quả đạt được và một số mặt còn khó khăn, hạn chế trong hoạt động của HĐND thành phố, từ đó đề xuất một số giải pháp sát với thực tiễn để nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND thành phố trong thời gian tới nhằm cùng với chính quyền địa phương xây dựng các Nghị quyết của HĐND, nhằm huy động các nguồn lực, khai thác các tiềm năng, lợi thế để xây dựng Đông Hà trở thành đô thị loại 2 trước năm 2020. 

Thời gian bắt đầu 03/2017
Thời gian kết thúc 11/2017
Kinh phí thực hiện 95.248 (triệu đồng)

[Trở lại]
 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trng tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo