[Trở lại]
THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VIỆC SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI CỦA CÁC CƠ SỞ TÔN GIÁO Ở TỈNH QUẢNG TRỊ, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ VỀ ĐẤT ĐAI CÁC CƠ SỞ TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
Cấp quản lý nhiệm vụ Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Trị
Chủ nhiệm nhiệm vụ Hoàng Đức Thắng
Người tham gia
STTHọ và tênHọc vị
1 Lê Minh Miến Cử nhân
2 Trần Ngọc Ký Cử nhân
3 Võ Trường Sơn Cử nhân
4 Nguyễn Văn Hiệt Cử nhân
5 Trần Văn Tuấn Cử nhân
6 Nguyễn Thị Hồng Cử nhân
7 Lê Thị Kim Vui Cử nhân
Mục tiêu

- Tổng hợp, nghiên cứu, hệ thống cơ sở lý luận về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tôn giáo và đất đai các cơ sở tôn giáo. Đánh giá sát đúng tình hình quản lý, sử dụng đất đai của các cơ sở tôn giáo và công tác quản lý nhà nước về đất đai các cơ sở tôn giáo hiện nay trên địa bàn tỉnh; chỉ rõ ưu, khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo quản lý đất đai các cơ sở tôn giáo.

- Đánh giá những tác động, ảnh hưởng về an ninh chính trị, kinh tế - văn hoá, xã hội liên quan đến đất đai cơ sở tôn giáo. Dự báo xu hướng phát triển của các tôn giáo, nhu cầu về đất đai các cơ sở tôn giáo và yêu cầu tăng cường, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai cơ sở tôn giáo.

- Đề xuất phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thống nhất trong việc nâng cao hiệu quả lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, chỉ đạo, quản lý của chính quyền, các ngành chức năng đối với lĩnh vực đất đai cơ sở tôn giáo.

Kết quả thực hiện (tóm tắt)

- Bảng tổng hợp số liệu điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng.

- 07 chuyên đề nghiên cứu liên quan đến nội dung của đề tài:

+ Chuyên đề 1: Cơ sở lý luận, thực tiễn và các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về công tác tôn giáo và việc quản lý đất đai của các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

+ Chuyên đề 2: Thực trạng tình hình sử dụng đất đai các cơ sở tôn giáo từ trước năm 1975 đến nay - thực trạng và giải pháp.

+ Chuyên đề 3: Công tác quản lý, sử dụng đất đai của cơ sở thờ tự tôn giáo.

+ Chuyên đề 4: Các giải pháp về lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, sử dụng đất đai cơ sở tôn giáo.

+ Chuyên đề 5: Phật giáo của Tỉnh Quảng Trị và thực trang đất đai cơ sở thờ tự.

+ Chuyên đề 6: Công giáo tỉnh Quảng Trị tình hình, thực trạng đất đai cơ sở tôn giáo.

+ Chuyên đề 7: Tin lành  tỉnh Quảng Trị tình hình, thực trạng đất đai cơ sở tôn giáo.

- Kết quả tổng hợp ý kiến chuyên gia, cán bộ dân vận các cấp.

- Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học.

Thời gian bắt đầu 03/2013
Thời gian kết thúc 03/2014
Kinh phí thực hiện 100 (triệu đồng)

[Trở lại]
 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trng tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo