[Trở lại]
THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ "ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KH&CN"
Cấp quản lý nhiệm vụ Cấp cơ sở
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị
Chủ nhiệm nhiệm vụ Dương Hương Ly
Người tham gia
STTHọ và tênHọc vị
1 Lê Văn Hoan CN
2 Thái Thị Nga CN
3 Trương Thị Bích Thảo CN
4 Thái Thị Khuyến ThS
5 Nguyễn Thiện Phúc CN
6 Nguyễn Thị Anh Trang ThS
Mục tiêu

 - Thống kê, hệ thống hóa các nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách Nhà nước đã thực hiện giai đoạn 2005 - 2015, nhằm cung cấp thông tin cho việc tư vấn xác định danh mục các nhiệm vụ KH&CN hàng năm có hiệu quả.

- Xây dựng hệ thống các phần mềm quản lý chuyên ngành trên môi trường mạng internet tích hợp thông tin, chức năng quản lý có tính mở phục vụ cho việc điều hành, quản lý của Lãnh đạo và phục vụ các hoạt động phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn trong Sở. Hoàn thiện và thống nhất áp dụng các phần mềm ứng dụng phục vụ quản lý, điều hành như phần mềm quản lý nguồn bức xạ, thiết bị bức xạ, quản lý phương tiện đo nhóm 2, quản lý lượng của hàng hóa đóng gói sẵn, quản lý nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách Nhà nước.

Kết quả thực hiện (tóm tắt)

 - Dự án hoàn thành đúng mục tiêu đặt ra, đảm bảo tiến độ và chi tiêu kinh phí đúng mục đích.

 Kết quả của dự án đã hoàn thành các hạng mục sau :

Ø   Phân tích thiết kế một số quy trình nghiệp vụ thực hiện cải cách hành chính và tin học hóa một số quy trình quản lý nhà nước về hoạt động quản lý chuyên ngành, quản lý các nhiệm vụ KH&CN tại Sở KH&CN

Ø   Xây dựng quy trình quản lý, khai thác và quản trị hệ thống:

Xây dựng bộ quy chế quản lý, vận hành và tài liệu hướng dẫn sử dụng các phần mềm nghiệp vụ về đo lường, chất lượng, về an toàn bức xạ và hệ thống quản lý nhiệm vụ KH&CN;

Ø   Xây dựng, triển khai phẩn mềm ứng dụng:

+. Nâng cấp, bổ sung một số module chức năng cho hệ thống quản lý nhiệm vụ KH&CN để cung cấp thông tin cho việc xác định danh mục các nhiệm vụ KH&CN hàng năm có hiệu quả.

+ Xây dựng phần mềm quản lý nguồn bức xạ, thiết bị bức xạ

+. Xây dựng phần mềm quản lý “phương tiện đo” (nhóm 2)

4. Xây dựng phần mềm kiểm tra lượng của hàng hóa đóng gói sẵn

Ø   Hoàn thành Báo cáo tổng kết dự án: “Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về KH&CN”.

Kết quả của dự án góp phần quan trọng giúp cho Phòng Quản lý chuyên ngành và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng  trong công tác quản lý thống kê, tổng hợp dữ liệu chuyên ngành một cách thuận lợi, đầy đủ, khoa học, phục vụ cho công tác quản lý trên cơ sở đó tham mưu cho sở, ngành. Các công việc cập nhật, thống kê, tìm kiếm và truy xuất dữ liệu thuộc tính với lượng thông tin lớn được thực hiện nhanh chóng thông qua môi trường mạng, giúp tiết kiệm thời gian. 

Thời gian bắt đầu 06/2016
Thời gian kết thúc 12/2016
Kinh phí thực hiện 142 (triệu đồng)

[Trở lại]
 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trng tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo