[Trở lại]
THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ PHÁT HUY VAI TRÒ GIÁM SÁT VÀ PHẢN BIỆN XÃ HỘI CỦA MẶT TRÂN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH QUẢNG TRỊ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
Cấp quản lý nhiệm vụ Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị
Chủ nhiệm nhiệm vụ Hoàng Đức Thắng
Người tham gia
STTHọ và tênHọc vị
1 Lê Hồng Sơn
2 Võ Văn Hòa
3 Nguyễn Hữu Ban
4 Tạ Quang Thanh
5 Võ Thị Loan
6 Bùi Thị Ngọc Cẩm
Mục tiêu

   - Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn; đánh giá đúng thực trạng tình hình; từ đó đề xuất phướng hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Quảng Trị trong giai đoạn hiện nay.

- Xây dựng tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Kết quả thực hiện (tóm tắt)

  Hoạt động giám sát và phản biện xã hội là nhiệm vụ quan trọng đã được Mặt trận TQVN triển khai thực hiện trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, công tác này được tổ chức thực hiện có tính pháp lý và cơ chế, cụ thể hơn kể từ khi được Hiến pháp năm 2013, Luật MTTQVN năm 2015 quy định cụ thể và Quyết định 217 của Bộ chính trị về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội”. Giám sát và phản biện xã hội tồn tại như một yêu cầu tất yếu khách quan của một xã hội dân chủ, do nhân dân làm chủ, nhà nước “của dân, do dân và vì dân”. Ở nước ta, thực chất của vấn đề giám sát và phản biện xã hội là thực hiện quyền làm chủ của nhân dân trong điều kiện một Đảng cầm quyền. Nội dung của việc giám sát và phản biện xã hội là nhằm góp phần xây dựng và thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương, phát hiện những sai sót, khuyết điểm, yếu kém trong quá trình thực hiện để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bảo đảm cho pháp luật và quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân được thực thi đầy đủ. 

Tuy nhiên, vấn đề này còn mới mẽ, chưa được nhận thức thống nhất đầy đủ nhất là về nội dung, mục đích, ý nghĩa, phương thức, cơ chế tiến hành và hiệu lực của giám sát và phản biện xã hội trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy, đề tài này góp phần rất quan trọng vào quá trình nhận thức và xây dựng cơ sở khoa học cho hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận TQVN nói chung và MTTQVN tỉnh Quảng Trị nói riêng một cách hiệu quả và thiết thực hơn.

Thời gian bắt đầu 09/2015
Thời gian kết thúc 08/2016
Kinh phí thực hiện 140 (triệu đồng)

[Trở lại]
 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trng tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo