[Trở lại]
THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ TỈNH QUẢNG TRỊ
Cấp quản lý nhiệm vụ Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Bảo tàng tỉnh Quảng Trị
Chủ nhiệm nhiệm vụ Cái Thị Vượng
Người tham gia
STTHọ và tênHọc vị
1 Hoàng Ngọc Thiệp
2 Nguyễn Thị Cẩm Lệ
3 Nguyễn Thị Lệ Hiền
4 Nguyễn Thị Nương
5 Trần Thị Nhàn
6 Trịnh Cao Nguyên
7 Nguyễn Cường
Mục tiêu

 -Mục tiêu chung: Hoàn thành bộ dữ liệu khoa học về Di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Bao gồm:

+ Báo cáo tổng quan về di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

+ Phiếu kiểm kê Di sản văn hóa phi vật thể (Theo mẫu 01 của Cục Di sản ban hành).

+  Một số ảnh tư liệu về di sản.

Mục tiêu cụ thể: Nghiên cứu biên soạn tài liệu (Nội dung tập sách) “Di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Quảng Trị”.

Kết quả thực hiện (tóm tắt)

  Tại địa bàn các huyện thị mà chúng tôi nêu trên, kết quả đã kiểm kê và lập 315 phiếu di sản văn hóa phi vật thể (có danh mục và phiếu minh họa kèm theo), đầy đủ các loại hình. Cụ thể như sau:        

+ Tại địa bàn các xã, thị trấn của huyện Hải Lăng đã kiểm kê và lập 56 phiếu di sản văn hóa phi vật thể, trong đó: 1 di sản thuộc loại hình tiếng nói, chữ viết, 1 di sản thuộc loại hình ngữ văn dân gian, 15 di sản thuộc loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian, 4 di sản thuộc loại hình tập quán xã hội, 15 di sản thuộc loại hình lễ hội truyền thống và lễ hội tôn giáo, 14 di sản thuộc loại hình nghề thủ công truyền thống, 6 di sản thuộc loại hình tri thức dân gian.                       

+ Tại địa bàn các xã, thị trấn của huyện Triệu Phong đã kiểm kê và lập 59 phiếu di sản văn hóa phi vật thể trong đó: 6 sản thuộc loại hình ngữ văn dân gian, 6 di sản thuộc loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian, 4 di sản tập quán xã hội, 11 di sản thuộc loại hình lễ hội truyền thống và lễ hội tôn giáo, 27 di sản thuộc loại hình nghề thủ công truyền thống, 5 di sản thuộc loại hình tri thức dân gian

+ Tại địa bàn các xã, thị trấn của huyện Gio Linh đã kiểm kê và lập 66 phiếu di sản văn hóa phi vật thể trong đó: 2 sản thuộc loại hình ngữ văn dân gian, 10 di sản thuộc loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian, 18 di sản tập quán xã hội, 15 di sản thuộc loại hình lễ hội truyền thống, 15 di sản thuộc loại hình nghề thủ công truyền thống, 6 di sản thuộc loại hình tri thức dân gian

            + Tại địa bàn các xã, thị trấn của huyện Vĩnh Linh đã kiểm kê và lập 45 phiếu di sản văn hóa phi vật thể, trong đó: 1 di sản thuộc loại hình tiếng nói, chữ viết, 3 di sản thuộc loại hình ngữ văn dân gian, 10 di sản thuộc loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian, 7 di sản thuộc loại hình tập quán xã hội, 6 di sản thuộc loại hình lễ hội truyền thống và lễ hội cách mạng, 11 di sản thuộc loại hình nghề thủ công truyền thống, 7 di sản thuộc loại hình tri thức dân gian.

+ Tại địa bàn Thị xã Quảng Trị đã kiểm kê và lập 02 phiếu di sản văn hóa phi vật thể, trong đó: 1 ngữ văn dân gian, 1 lễ hội cách mạng.

+ Tại địa bàn các xã, thị trấn của huyện Cam Lộ đã kiểm kê và lập 13 phiếu di sản văn hóa phi vật thể, trong đó: 2 di sản thuộc loại hình tập quán xã hội, 2 di sản thuộc loại hình lễ hội truyền thống, 9 di sản thuộc loại hình nghề thủ công truyền thống.

+ Tại địa bàn các phường của thành phố Đông Hà đã kiểm kê và lập 10 phiếu di sản văn hóa phi vật thể, trong đó có: 1 di sản thuộc loại hình ngữ văn dân gian, 1 di sản nghệ thuật trình diễn dân gian, 1 di sản thuộc loại hình tập quán xã hội, 5 di sản thuộc loại hình nghề thủ công truyền thống, 1 di sản thuộc loại hình lễ hội truyền thống, 1 di sản thuộc loại hình tri thức dân gian.

+ Tại 6 xã (A Bung, A Ngo, A Vao, Tà Rụt, Tà Long và Hướng Hiệp) của huyện Đakrông đã kiểm kê và lập được 45 phiếu di sản văn hóa phi vật thể, trong đó: 3 di sản thuộc loại hình ngữ văn dân gian, 30 di sản thuộc loại hình tập quán xã hội, 4 lễ hội truyền thống, 8 di sản thuộc loại hình tri thức dân gian.

+ Tại 3 xã của (Thanh, A Xing, A Túc) huyện Hướng Hóa đã kiểm kê và lập được 19 phiếu di sản văn hóa phi vật thể. 17 phiếu thuộc loại hình tập quán xã hội, 2 di sản lễ hội truyền thống.

Thời gian bắt đầu 07/2015
Thời gian kết thúc 12/2016
Kinh phí thực hiện 230 (triệu đồng)

[Trở lại]
 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trng tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo