[Trở lại]
THÔNG TIN ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KH&CN
Tên nhiệm vụ AN TOÀN THÔNG TIN SỐ Ở TỈNH QUẢNG TRỊ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
Tổ chức đề xuất Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị
Cá nhân đề xuất Thái Thị Nga
Mục tiêu

 Khảo sát hiện trạng đảm bảo an toàn thông tin số tại tỉnh Quảng Trị. Trên cơ sở đó, đề xuất các giái pháp định hướng phát triển và đảm bảo an toàn thông tin số trên địa bàn tỉnh, nâng cao vai trò quản lý Nhà nước về an toàn thông tin số nhằm tạo dựng lòng tin của cộng đồng người sử dụng Internet tại tỉnh về các ứng dụng CNTT; nâng cao nhận thức của người sử dụng về trách nhiệm đảm bảo an toàn thông tin số; tạo hành lang pháp lý, môi trường trao đổi thông tin số an toàn góp phần triển khai thành công các chương trình ứng dụng CNTT đã đề ra.

Tính cấp thiết của nhiệm vụ

 Việt Nam đang trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa-hiện đại hóa với mục tiêu đề ra tại Chiến lược Phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2015 là “Phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại” nhờ “Phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất với trình độ khoa học, công nghệ ngày càng cao”. Trong suốt quá trình phát triển từ Đại hội Đảng VIII đến nay, công nghệ thông tin (CNTT) luôn khẳng định vai trò là động lực đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là công cụ hữu hiệu tạo ra những chuyển biến tích cực trong tất cả các lĩnh vực, các ngành, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng.

Tuy nhiên, trong việc thúc đẩy sự phát triển, CNTT không chỉ đơn thuần là thúc đẩy việc sử dụng, ứng dụng các công cụ công nghệ (thiết bị phần cứng, phần mềm) trong các hoạt động mà còn là đảm bảo cho việc vận hành của hệ thống thông tin được liên tục và thông suốt. Rất nhiều chuyên gia quốc tế và trong nước đã nhận định “Sự sẵn sàng, tính toàn vẹn, tính xác thực và tính bảo mật của dữ liệu trong không gian mạng là vấn đề sống còn của thập kỷ XXI”.

Thực tế trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của công nghệ và ứng dụng, việc mất an toàn thông tin đã diễn ra ngày càng phổ biến với mức độ đe dọa ngày càng cao, hình thức tấn công ngày càng đa dạng và tinh vi hơn từ phát tán phần mềm mã độc, tấn công gây từ chối dịch vụ phân tán (DDOS) đến tận dụng lỗ hổng an toàn thông tin và tấn công ứng dụng Web…. Theo báo cáo gần đây nhất của Trung tâm bảo vệ mã độc Microsoft (12/2012), Việt Nam thuộc nhóm các quốc gia có số lượng máy chủ hosting độc hại cao nhất thế giới. Việc tấn công có chủ đích của các loại mã độc không chỉ gây ảnh hưởng trực tiếp đến thiết bị bị lây nhiễm mà gián tiếp trở thành bàn đạp để tin tặc tấn công các hệ thống khác. Bên cạnh đó, theo thống kê của hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA), các cuộc tấn công từ chối dịch vụ năm 2012 tăng 70% so với năm 2011 và tấn công mạng tăng 03 lần so với năm 2011. Chỉ tính riêng tháng 5/2012 và tháng 6/2012, đã có trên 329 trang thông tin điện tử (website) tên miền .gov và .vn bị tấn công và bị đổi giao diện.

Trước tình hình đó, việc đảm bảo an toàn thông tin số đã trở thành thách thức chung đối với các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và xã hội cấp quốc gia, cấp tỉnh/thành và từng đơn vị.

Trong lộ trình “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT&TT”, vấn đề đảm bảo an toàn thông tin số luôn được nhấn mạnh là trụ cột quan trọng, là nền tảng bền vững để đạt được các mục tiêu phát triển công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT&TT) và tạo ra những ảnh hưởng sâu rộng đến cả chính trị, kinh tế và an ninh quốc gia. Nhằm đảm bảo triển khai một cách đồng bộ và hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước mạnh về CNTT&TT, ngày 13/01/2010, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt “Quy hoạch phát triển an toàn thông tin số quốc gia đến năm 2020” trong đó quy định rõ trách nhiệm của các Bộ/ngành, đơn vị trong việc chung tay đảm bảo an toàn thông tin số, đồng thời khuyến khích sự tham gia, đóng góp tích cực từ khối doanh nghiệp và từng người sử dụng. Cụ thể, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm “Căn cứ vào Quy hoạch này, Xây dựng và ban hành quy chế đảm bảo an toàn cho các hệ thống thông tin của đơn vị mình quản lý”.

Trước xu thế phát triển xã hội thông tin và kinh tế tri thức của cả nước và dưới sự lãnh đạo điều hành của Đảng và Nhà nước, tỉnh Quảng Trị đã và đang ngày càng nỗ lực thúc đẩy việc đưa CNTT, khoa học kỹ thuật vào ứng dụng trong mọi lĩnh vực: từ nông lâm nghiệp, y tế, giáo dục, văn hóa xã hội, quản lý nhà nước, phát triển kinh tế đến đảm bảo an ninh quốc phòng với mục tiêu từ nay đến năm 2020 là “Ứng dụng công nghệ thông tin rộng rãi trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học – công nghệ, an ninh, quốc phòng và đối ngoại” và “ Phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, đặc biệt công nghiệp nội dung và dịch vụ trở thành động lực phát triển kinh tế”. Với định hướng phát triển như vậy, việc Quảng Trị phải đối mặt với những thách thức đe dọa từ nguy cơ mất an toàn thông tin là điều không thể tránh khỏi. Đề tài “An toàn thông tin số ở tỉnh Quảng Trị thực trạng và giải pháp” được thực hiện nhằm đánh giá đúng thực trạng và từ đó xây dựng giải pháp định hướng phát triển an toàn thông tin số của tỉnh, đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ đề ra một cách chủ động, có hệ thống, đồng bộ, hợp lý, toàn diện và bền vững.

Thời gian bắt đầu dự kiến 01/2016
Thời gian kết thúc dự kiến 12/2017
Nội dung chính

 - Khảo sát hiện trạng đảm bảo an toàn thông tin số tại tỉnh Quảng Trị gồm: hiện trạng bảo vệ hạ tầng; hiện trạng bảo vệ ứng dụng CNTT; hiện trạng nguồn nhân lực an toàn thông tin; hiện trạng về các vến đề chính sách, tổ chức liên quan đến an toàn thông tin,...

- Xây dựng các giải pháp về an toàn thông tin số gồm: Nhóm giải pháp về nâng cao nhận thức và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin số; Nhóm giải pháp về xây dựng các thiết chế và tăng cường hoạt động đảm bảo an toàn thông tin số; Nhóm giải pháp nâng cao năng lực công nghệ đảm bảo ATTT,...

- Xây dựng mô hình phát triển và mô hình đánh giá an toàn thông tin số trên địa bàn tỉnh. Đề xuất quy chế đảm bảo an toàn cho các hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh.

Kết quả dự kiến

- Chuyên đề đánh giá tổng thể thực trạng an toàn thông tin số tại tỉnh Quảng Trị

- Chuyên đề đánh giá tác động qua lại của kinh tế xã hội đến an toàn thông tin số.

- Mô hình phát triển an toàn thông tin số.

- Mô hình đánh giá an toàn thông tin số.

- Các nhóm giải pháp về an toàn thông tin số.

File đính kèm

[Trở lại]
 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ Quảng Trị