[Trở lại]
THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN ĐANG TIẾN HÀNH SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT HỆ THỐNG CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị
Chủ nhiệm nhiệm vụ Võ Quốc Hoàng
Mục tiêu

Mục tiêu chung

Đánh giá được thực trạng và nghiên cứu đề xuất được hệ thống các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Mục tiêu cụ thể

- Đánh giá được thực trạng tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai tại tỉnh Quảng Trị.

- Phân tích được nguyên nhân khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất tại tỉnh Quảng Trị.

- Đề xuất được hệ thống giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai tại tỉnh Quảng Trị.

Danh sach ca nhan tham gia
STTHọ và tênChức danh khoa họcHọc vịGhi chú
1 ThS. Võ Quốc Hoàng Thạc sĩ Chủ nhiệm nhiệm vụ
2 ThS. Võ Duy Hoàn Thạc sĩ Thành viên
3 ThS. Phan Phi Anh Thạc sĩ Thành viên
4 ThS. Nguyễn Văn Thiệu Thạc sĩ Thành viên
5 CN. Nguyễn Bá Phương Cử nhân Thành viên
6 PGS.TS. Nguyễn Hữu Ngữ Tiến sĩ Thành viên
7 TS. Nguyễn Thị Hải Tiến sĩ Thành viên
8 ThS. Nguyễn Tiến Nhật Thạc sĩ Thành viên
9 ThS. Dương Quốc Nõn Thạc sĩ Thành viên
10 ThS. Hồ Nhật Linh Thạc sĩ Thành viên
Tóm tắt nội dung nghiên cứu

- Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội; tình hình quản lý và sử dụng đất tại tỉnh Quảng Trị.

- Đánh giá thực trạng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai tại tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015-2019.

- Đề xuất hệ thống giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai  tại tỉnh Quảng Trị.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai.

- Biên soạn sổ tay hỏi - đáp về khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất ...

Lĩnh vực nghiên cứu 50501 - Luật học
Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp chọn điểm nghiên cứu;

- Phương pháp điều tra thu thập thông tin;

- Phương pháp xử lý thông tin;

- Phương pháp phân tích;

- Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu;

Kết quả dự kiến

- Báo cáo đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và tình hình quản lý sử dụng đất có ảnh hưởng đến việc khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng trị.

- Báo cáo đánh giá tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai tại tỉnh Quảng Trị.

- Hệ thống các giải pháp nâng cao hiệu quả khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Cơ sở dữ liệu về khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai;

- Sổ tay hỏi đáp về khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai.

Thời gian bắt đầu 09/2020
Thời gian kết thúc 09/2021

 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ Quảng Trị