[Trở lại]
THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN ĐANG TIẾN HÀNH SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Công an tỉnh Quảng Trị
Chủ nhiệm nhiệm vụ Trần Hữu Sơn
Mục tiêu

 Mục tiêu chung

Xây dựng hệ thống các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Mục tiêu cụ thể

- Góp phần vào công tác phòng, ngừa, đấu tranh phòng chống với tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh;

- Tham mưu, đề xuất với các cấp lãnh đạo tỉnh văn bản chỉ đạo tăng cường các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

- Xây dựng sổ tay phục vụ cho công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Danh sach ca nhan tham gia
STTHọ và tênChức danh khoa họcHọc vịGhi chú
1 ThS. Trần Hữu Sơn Thạc sĩ Chủ nhiệm nhiệm vụ
2 TS. Nguyễn Hải Lâm Tiến sĩ Đồng chủ nhiệm
3 CN. Trần Lê Hải Cử nhân Thành viên
4 CN. Phan Hữu Kiêm Cử nhân Thành viên
5 CN. Phan Xuân Chi Cử nhân Thành viên
6 ThS. Ngô Nhật Tân Thạc sĩ Thành viên
7 CN. Nguyễn Phi Hùng Cử nhân Thành viên
8 TS. Võ Thành Đạt Tiến sĩ Thành viên
9 CN. Trương Ngọc Tú Cử nhân Thành viên
10 CN. Đỗ Hoài Việt Cử nhân Thành viên
Tóm tắt nội dung nghiên cứu

 - Sưu tầm, hệ thống, nghiên cứu các công trình khoa học, các văn bản pháp luật về phòng ngừa, đấu tranh tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

- Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng, đề xuất các giải pháp góp phần vào công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

- Nghiên cứu đề xuất hệ thống các giải pháp góp phần vào công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

- Tổ chức hội thảo khoa học, tọa đàm khoa học;

- Kiến nghị, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh văn bản chỉ đạo góp phần phòng ngừa, đấu tranh tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

- Xây dựng sổ tay phục vụ cho công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Quảng ...

Lĩnh vực nghiên cứu 50502 - Tội phạm học
Phương pháp nghiên cứu

 - Phương pháp chọn điểm nghiên cứu;

- Phương pháp điều tra thu thập thông tin;

- Phương pháp xử lý thông tin;

- Phương pháp phân tích;

- Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu;

Kết quả dự kiến

 - Báo cáo đánh giá thực trạng và đề xuất hệ thống các giải pháp để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, góp phần vào công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (09 chuyên đề).

- Kiến nghị, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh văn bản chỉ đạo góp phần phòng ngừa, đấu tranh tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

- Sổ tay phục vụ cho lực lượng Công an tỉnh và các cơ quan liên quan trong công tác phòng, ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Thời gian bắt đầu 08/2020
Thời gian kết thúc 08/2021

 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ Quảng Trị