[Trở lại]
THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN ĐANG TIẾN HÀNH SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRỒNG THỬ NGHIỆM CÂY XOÀI GHÉP ĐL4 (ĐÀI LOAN), CÂY SẦU RIÊNG MONTHONG (THÁI LAN) VÀ CÂY CHÔM CHÔM TẠI XÃ HƯỚNG PHÙNG, HUYỆN HƯỚNG HÓA
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Chủ nhiệm nhiệm vụ Tạ Sáu
Mục tiêu

 11.1. Mục tiêu tổng quát: Nghiên cứu, xây dựng Mô hình trồng thử nghiệm giống Xoài ghép ĐL4 (Đài Loan), Sầu riêng Monthong (Thái Lan) và cây Chôm chôm tại xã Hướng Phùng của huyện Hướng Hóa nhằm đánh giá khả năng thích nghi, năng suất, sản lượng và hiệu quả kinh tế của các giống cây ăn quả này để định hướng đầu tư phát triển thành vùng trồng cây ăn quả chủ lực của vùng Bắc Hướng Hóa, nhằm thay thế dần diện tích cà phê đã già cỗi.

11.2. Mục tiêu cụ thể:

 - Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm 4500m2 cây xoài ghép ĐL4 - Đài Loan và Sầu riêng Monthong -Thái Lan và cây Chôm chôm mới (mỗi loại 1.500m2) tại xã Hướng Phùng để đánh giá sơ bộ về khả năng thích nghi và hiệu quả kinh tế của mô hình,..... làm cơ sở khoa học để định hướng nghiên cứu cho những năm tiếp theo và đi đến kết luận cuối cùng, nhằm tham mưu Tỉnh xây dựng chính sách nhân rộng thành vùng trồng cây ăn quả chủ lực, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhằm phát triển Kinh tế - Xã hội vùng núi phía Bắc Hướng Hóa.

      - Hoàn thiện 03 quy trình kỹ thuật cơ bản về trồng, chăm sóc và thu hoạch của 03 giống cây ăn quả nêu trên phù hợp với điều kiện của vùng Bắc Hướng Hóa để khuyến cáo bà con áp dụng nhân rộng trong thời gian tới.

Danh sach ca nhan tham gia
STTHọ và tênChức danh khoa họcHọc vịGhi chú
1 ThS.Tạ Sáu Thạc sĩ Chủ nhiệm nhiệm vụ
2 ThS.Lê Mậu Bình Thạc sĩ Thư ký
3 KS. Phan Ngọc Long Kỹ sư Thành viên
Tóm tắt nội dung nghiên cứu

 - Nghiên cứu cơ sở thực tiễn về kinh nghiệm và kỹ thuật sản xuất các giống cây ăn quả trong nước

Nghiên đánh giá khả năng thích nghi và hiệu quả kinh tế của các giống cây ăn quả nêu trên tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực nghiên cứu 401. Trồng trọt
Phương pháp nghiên cứu

+ Phương pháp điền dã, tiến hành điều tra thực tế để chọn đất, chọn hộ tham gia mô hình thử nghiệm.

+ Phương pháp định cây theo 5 điểm chéo góc, với cỡ mẫu 5 cây/giống, mỗi điểm 1 cây. Sau đó lấy giá trị trung bình để theo dõi các chỉ tiêu sinh trưởng và phát triển về ( động thái ra lá, sự phát chiều cao cây, tốc độ phân cành, số hoa, quả trên cây,...) .

* Về chỉ tiêu tỷ lệ % sâu bệnh hại = tỷ lệ bệnh trên tổng số cây bị hại/Tổng số cây điều tra x 100.

* Về chỉ tiêu về năng suất, sản lượng được tính là năng suất, sản lượng thực thu số cây theo dõi, lấy giá trị trung bình để quy ra năng suất và sản lượng tính cho 01 ha.

+ Phương pháp phân tích thống kê và xử lý số liệu bằng phần mềm MS. EXEL.

Kết quả dự kiến

 - 01 Mô hình trồng 1.500m2 cây Xoài ghép giống ĐL4 (Đài Loan); 1.500m2 Sầu riêng ghép giống Monthong(Thái Lan) và 1500m2 cây Chôm chôm sinh trưởng và phát triển tốt, cho lứa quả đầu tiên đạt yêu cầu kỹ thuật.

- 01 hệ thống tưới nhỏ giọt hoạt động hiệu quả đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- 01 lớp tập huấn chuyển giao quy trình kỹ thuật trồng 3 loại cây ăn quả trên.

- 01 Quy trình sản xuất cây Xoài ghép giống ĐL4 (Đài Loan) phù hợp với vùng miền núi Bắc Hướng Hóa;

- 01 Quy trình sản xuất cây Sầu riêng ghép Monthong (Thái Lan) phù hợp với vùng miền núi Bắc Hướng Hóa;

- 01 Quy trình sản xuất một số giống Chôm chôm phù hợp với vùng miền núi Bắc Hướng Hóa;

- 01 Báo cáo tổng kết đề tài đầy đủ, logic, rõ ràng có hàm lượng khoa học cao.

- 01 bài báo được đăng trên tạp chí của Sở Khoa học và Công nghệ sau khi đánh giá, nghiệm thu kết quả đề tài để thông tin về một số kết quả đạt được của đề tài trong 3 năm nghiên cứu, nhằm định hướng chiến lược cho những nghiên cứu chuyên sâu về 3 loại cây ăn quả trên trong những năm tiếp theo.

- Nếu đề tài thành công bước đầu sẽ đưa ra định hướng tiếp nhưng nghiên cứu chuyên sâu cho những năm tiếp theo, từ đó có kết luận chính xác và triển khai việc chọn một số cây Xoài, Sầu riêng, Chôm chôm làm cây đầu dòng để nhân giống bằng phương pháp ghép, xây dựng vườn ươm để chủ động nguồn giống tại chổ cung cấp cho người dân trong vùng nhân rộng thành vùng sản xuất cây ăn quả tập trung.

Thời gian bắt đầu 07/2019
Thời gian kết thúc 08/2022

 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trng tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo