[Trở lại]
THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN ĐANG TIẾN HÀNH SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ RỦI RO VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN TRONG MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN GỖ GHÉP THANH, GỖ DĂM Ở TỈNH QUẢNG TRỊ.
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị
Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Thế Lập
Mục tiêu

 1. Xây dựng được tài liệu kỹ thuật đánh giá rủi ro ATVSLĐ trong các cơ sở chế biến gỗ ghép thanh, dăm gỗ;

2. Đánh giá được hiện trạng rủi ro An toàn vệ sinh lao động trong các cơ sở chế biến gỗ ghép thanh, dăm gỗ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

3. Đề xuất được một số giải pháp giảm thiểu rủi ro An toàn vệ sinh lao động trong các cơ sở chế biến gỗ ghép thanh, dăm gỗ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Danh sach ca nhan tham gia
STTHọ và tênChức danh khoa họcHọc vịGhi chú
1 Nguyễn Thế Lập Thạc sĩ Chủ nhiệm nhiệm vụ
2 Nguyễn Tài Minh Thạc sĩ Thành viên
3 Nhan Hồng Quang Tiến sĩ Thành viên
4 Lê Văn Khoa Thạc sĩ Thành viên
5 Lê Minh Đức PGS Tiến sĩ Thành viên
6 Nguyễn Đăng Bảo Cử nhân Thành viên
7 Nguyễn Thị Hoài Lê Cử nhân Thành viên
8 Nguyễn Thị Thu Hà Cử nhân Thành viên
9 Nguyễn Thanh Hải Cử nhân Thành viên
Tóm tắt nội dung nghiên cứu

 - Điều tra, khảo sát tình hình sản xuất, chế biến, hiện trạng về an toàn vệ sinh lao động trong các cơ sở chế biến gỗ ghép thanh, gỗ dăm ở tỉnh Quảng Trị.

- Xây dựng kỹ thuật đánh giá rủi ro an toàn vệ sinh lao động cho các cơ sở chế biến gỗ ghép thanh, gỗ dăm ở tỉnh Quảng Trị.

- Nghiên cứu đánh giá nguy cơ rủi ro và xây dựng cơ sở dữ liệu về đánh giá nguy cơ rủi ro an toàn vệ sinh lao động cho cơ sở chế biến gỗ ghép thanh, gỗ dăm ở tỉnh Quảng Trị

+ Đề xuất xây dựng quy trình đánh giá rủi ro an toàn vệ sinh lao động cho ngành chế biến gỗ.

+ Báo cáo thực trạng khảo sát tổng quát dây chuyền sản xuất, phân chia dây chuyền sản xuất thành các đơn vị công việc có chung tính chất công việc và tiếp xúc cùng mối nguy.

+ Khảo sát nhận diện các mối nguy an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc của người lao động trong các nhà máy chế biến gỗ ghép thanh, gỗ dăm ở tỉnh Quảng Trị

+ Đo đạc phân tích môi trường lao động, đo đạc đánh giá gánh nặng lao động ở 04 cơ sở chế biến gỗ ghép thanh, gỗ dăm ở tỉnh Quảng Trị:  Báo cáo kết quả phân tích, đo đạc các yếu tố môi trường lao động, An toàn lao động;  Báo cáo kết quả đo đạc gánh nặng tư thế lao động tại các cơ sở chế biến gỗ ghép thanh, gỗ dăm ở tỉnh Quảng Trị.

+ Khảo sát, đo đạc thời gian, tần suất tiếp xúc với mối nguy (chế độ làm việc (ca), thời gian làm việc/ca, tần suất tiếp xúc/ca, con gỗ tiếp xúc với mối nguy…)

+ Khảo sát các giải pháp giảm thiểu rủi ro an toàn vệ sinh lao động sẵn có ở cơ sở, tình trạng hoạt động của các giải pháp.

+ Xử lý số liệu điều tra, khảo sát.

+ Đánh giá rủi ro an toàn vệ sinh lao động tại các cơ sở chế biến gỗ khảo sát.

+ Báo cáo xây dựng cơ sở dữ liệu nhận diện mối nguy an toàn vệ sinh lao động cho 04 cơ sở chế biến gỗ ghép thanh, gỗ dăm ở tỉnh Quảng Trị.

- Đề xuất các giải pháp giảm thiểu rủi ro an toàn vệ sinh lao động tại các cơ sở sản xuất ván ghép thanh và dăm gỗ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

+ Xây dựng các giải pháp tổ chức quản lý nguy cơ;

+ Xây dựng các giải pháp kỹ thuật khống chế nguy cơ.

Lĩnh vực nghiên cứu 212. Khoa học kỹ thuật và công nghệ khác
Phương pháp nghiên cứu

 - Phương pháp chọn điểm nghiên cứu;

- Phương pháp điều tra thu thập thông tin;

- Phương pháp xử lý thông tin;

- Phương pháp phân tích;

- Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu;

Kết quả dự kiến

 - Báo cáo đánh giá rủi ro an toàn vệ sinh lao động tại 04cơ sở chế biến gỗ ghép thanh, dăm gỗ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

- Báo cáo các giải pháp khống chế nguy cơ an toàn vệ sinh lao động tại 04 cơ sở chế biến gỗ ghép thanh, dăm gỗ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

- Tài liệu kỹ thuật đánh giá rủi ro an toàn vệ sinh lao động cho cơ sở chế biến gỗ vén ép, ghép thanh và dăm gỗ;

- Bài báo về Đánh giá rủi ro an toàn vệ sinh lao động tại cơ sở chế biến gỗ ghép thanh, dăm gỗ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được đăng trên Tạp chí chuyên ngành về bảo hộ lao động.

Thời gian bắt đầu 01/2020
Thời gian kết thúc 12/2020

 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ Quảng Trị