[Trở lại]
THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ XÂY DỰNG CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN NÂNG CAO TIỀM LỰC, NĂNG LỰC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TRÊN ĐỊA TỈNH QUẢNG TRỊ
Cấp quản lý nhiệm vụ Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Trung tâm Tin học - Thông tin KH&CN Quảng Trị
Chủ nhiệm nhiệm vụ Võ Thị Minh Ngọc
Người tham gia
STTHọ và tênHọc vị
1 Trần Thị Phượng CN
2 Trần Thị Thuyết CN
3 Trần Tinh Nhi CN
4 Nguyễn Thị Hải Yến CN
5 Nguyễn Thị Hà
Mục tiêu

Nghiên cứu, khảo sát thực trạng và xác định nhu cầu thông tin KH&CN trên đia bàn tỉnh; cung cấp các luận cứ khoa học và thực tiễn phục vụ cho việc đề xuất các giải pháp phát triển và khuyến khích phát triển thông tin KH&CN, làm cơ sở nâng cao tiềm lực và năng lực thông tin KH&CN tại Quảng Trị. 

Kết quả thực hiện (tóm tắt)

 - Đã tiến hành thu thập tài liệu. số liệu đề tài, dự án đã thực hiện liên quan đến nội dung nghiên cứu

- Thiết kế bộ mâuc phiếu điều tra, khảo sát và tổ chức điều tra xã hội học để xác định thực trạng và nhu cầu thông tin KHCN trên địa bàn tỉnh

- Tổng hợp số liệu điều tra, khảo sát, lập báo cáo kết quả điều tra và đánh giá thực trạng năng lực thông tin KHCN, nhu cầu về thông tin KHCN của các nhóm đối tượng 

- Phân tích, đánh giá thực trạng và xác định nhu cầu thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

- Xây dựng các luận cứ khoa học phục vụ phát triển thông tin KHCN tại Quảng Trị

- Đề xuất các giải pháp phát triển và khuyến khích phát triển thông tin KHCN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

- Tổ chức Hội thảo khoa học về kết quả nghiên cứu đề tài

- Viết báo cáo tổng kết đề tài và hoàn thiện các sản phẩm liên quan

Thời gian bắt đầu 07/2012
Thời gian kết thúc 06/2013
Kinh phí thực hiện 80 (triệu đồng)

[Trở lại]
 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trng tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo