[Trở lại]
THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ĐẶC THÙ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ”.
Cấp quản lý nhiệm vụ Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Sở Tư pháp
Chủ nhiệm nhiệm vụ Hoàng Kỳ
Người tham gia
STTHọ và tênHọc vị
1 Phan Văn Phong Cử nhân
2 Dương Thị Thu Hà Cử nhân
3 Hoàng Quốc Long Cử nhân
4 Trần Thị Phước Nghĩa Cử nhân
5 Hà Trung Thành Cử nhân
Mục tiêu

 Trên cơ sở nghiên cứu về lý luận và thực tiễn trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, đề xuất các giải pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật phù hợp, khả thi cho những người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn nhằm nâng cao hiệu qủa công tác phổ biến giáo dục pháp luật; nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn; nâng cao ý thức, lối sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật của người dân, giúp họ tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi tham gia các quan hệ pháp luật; xóa đói, giảm nghèo; phát triển kinh tế kết hợp với bảo vệ môi trường.

 

Kết quả thực hiện (tóm tắt)

- Hoàn thành thuyết minh đã được HĐKH phê duyệt.

- Xây dựng biểu mẫu điều tra khảo sát và điều tra 02 huyện Hướng Hóa và Đakrong, đồng thời tổng hợp số liệu điều tra khảo sát.

- Đã hoàn thành 03 chuyên đề:

+ Chuyên đề 1: Cơ sở lý luận

+ Chuyên đề 2: Nghiên cứu thực trạng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ở huyện miền núi Hướng Hóa và Đakrông.

+ Chuyên đề 3: Hệ thống các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở hai huyện miền núi Hướng Hóa, Đakrông.

- Tổ chức Hội thảo khoa học lấy ý kiến của các chuyên gia.

- Sổ tay pháp luật.

- Báo cáo khoa học về kết quả nghiên cứu.

Thời gian bắt đầu 04/2014
Thời gian kết thúc 04/2015
Kinh phí thực hiện 130 (triệu đồng)

[Trở lại]
 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trng tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo