[Trở lại]
THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ LUẬN CỨ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỂN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHỤC VỤ CÔNG NGHIỆP PHẦN MỀM TỈNH QUẢNG TRỊ ĐẾN NĂM 2020.
Cấp quản lý nhiệm vụ Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Trung tâm Tin học tỉnh Quảng Trị
Chủ nhiệm nhiệm vụ Lê Châu Long
Người tham gia
STTHọ và tênHọc vị
1 Hoàng Phước Lộc Tiến sỹ
2 Lâm Công Tuấn Kỹ sư
3 Nguyễn Thanh Bình Cử nhân
4 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Cử nhân
5 Nguyễn Thái Dũng Kỹ sư
6 Lê Hữu Nam Kỹ sư
7 Nguyễn Thị Thùy Dương Kỹ sư
8 Nguyễn Thị Vân Kỹ sư
9 Nguyễn Tuyết Hạnh Kỹ sư
10 Trần Vân Anh Kỹ sư
Mục tiêu

Xây dựng luận cứ khoa học và đánh giá thực tiễn việc phát triển nhân lực công nghệ thông tin và đề xuất các giải pháp định hướng chiến lược trong phát triển công nghiệp phần mềm của tỉnh Quảng Trị đến năm 2020.

Kết quả thực hiện (tóm tắt)

 - Báo cáo 5 chuyên đề:

+ Chuyên đề 1: Thực trạng nguồn nhân lực và ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Quảng Trị đến năm 2013.

+ Chuyên đề 2: Tình hình phát triển công nghiệp phần mềm của tỉnh đến năm 2013.

+ Chuyên đề 3: Dự báo nhu cầu phát triển nguồn lực công nghiệp phần mềm của tỉnh Quảng Trị đến năm 2020.

+ Chuyên đề 4: Các tiêu chuẩn về trình độ và kỹ năng nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp phần mềm của tỉnh Quảng Trị đến năm 2020.

+ Chuyên đề 5: Cơ sở luận cứ khoa học cho các giải pháp phát triển nguồn lực CNTT của tỉnh đến năm 2020.

- Báo cáo tổng kết đề tài.

- Bộ CSDL về nguồn nhân lực CNTT tỉnh Quảng Trị (lưu trên CD - ROM).

- 01 bài bào về hướng phát triển nguồn lực công nghiệp phần mềm của tỉnh Quảng Trị đến năm 2020.

- Các loại hồ sơ hội thảo, ý kiến.

Thời gian bắt đầu 10/2014
Thời gian kết thúc 10/2015
Kinh phí thực hiện 170 (triệu đồng)

[Trở lại]
 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trng tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo