[Trở lại]
THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRỒNG THỬ NGHIỆM CÂY VỪNG ĐEN (MÈ ĐEN) VÀ CHẾ BIẾN ĐÓNG CHAI THÀNH CÁC SẢN PHẨM TỪ HẠT VỪNG ĐEN, THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU.
Cấp quản lý nhiệm vụ Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
Chủ nhiệm nhiệm vụ Đào Văn Khánh
Người tham gia
STTHọ và tênHọc vị
1 KS. Trần Kiêm Tiến Cử nhân
2 KS. Đào Văn Khánh Kỹ sư
3 CN. Lê Hải Hưng Cử nhân
4 KS. Mai Chiếm Khể Kỹ sư
5 CN. Trần Trung Nguyên Thạc sĩ
6 CN. Từ Linh Vũ Cử nhân
Mục tiêu

 Nghiên cứu xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây vừng đen (mè đen) và chế biến đóng chai thành các sản phẩm từ hạt vừng đen trên đất canh tác màu tại Cam Lộ, Quảng Trị, nhằm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm trên một đơn vị diện tích, tạo thị trường đầu ra ổn định, góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân..

Kết quả thực hiện (tóm tắt)

 1

Thời gian bắt đầu 10/2019
Thời gian kết thúc 10/2021
Kinh phí thực hiện 567.4 (triệu đồng)

[Trở lại]
 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trng tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo