[Trở lại]
THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ XÂY DỰNG KHUNG ĐỊNH GIÁ BỘ CHỈ THỊ MÔI TRƯỜNG VEN BIỂN TỈNH QUẢNG TRỊ
Cấp quản lý nhiệm vụ Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Sở Tài Nguyên và Môi Trường
Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Trường Khoa
Người tham gia
STTHọ và tênHọc vị
1 Trương Trung Kiên ThS
2 Nguyễn Văn Hợp PGS.TS
3 Võ Văn Dũng ThS
4 Lê Thị Diệu Hằng ThS
5 Hoàng Xuân Hải CN
Mục tiêu


3.1.1. Mục tiêu tổng quát:

Xây dựng được khung bộ chỉ thị môi trường ven biển tỉnh Quảng Trị (ven biển ở đây là đới bờ) bao gồm các chỉ thị chính, các chỉ thị thứ cấp và kèm theo phương pháp xây dựng CTMT, mẫu phiếu CTMT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng bộ CTMT ven biển nói riêng và bộ CTMT toàn tỉnh nói chung trong giai đoạn tới, phục vụ 7

 

thuận lợi công tác quản môi trường và ban hành các quyết định liên quan, hỗ trợ phục hồi/chuyển đổi sinh kế cho các cộng đồng vùng ven biển tỉnh Quảng Trị.

Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng được khung bộ CTMT ven biển bao gồm các CTMT chính và các CTMT thứ cấp tuân thủ mô hình DPSIR và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, cho phép lồng ghép (hay tích hợp) thuận lợi với khung bộ CTMT toàn tỉnh;

- Thiết lập được các phương pháp đảm bảo tính khoa học và phù hợp để tính toán, xử lý số liệu nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng bộ CTMT trong giai đoạn tới;

- Thiết lập được mẫu phiếu CTMT tuân thủ các hướng dẫn tại Thông tư 43 và có điều chỉnh để phù hợp với thực tế và thuận lợi cho công tác quản lý môi trường ở tỉnh Quảng trị.

- Khung bộ CTMT ven biển, các phương pháp xây dựng các CTMT và mẫu phiếu CTMT phải được sử dụng ít nhất là 5 năm tiếp theo (2019 – 2023). Sau đó, khi các nguồn lực (tài chính, nhân lực và cơ sở vật chất) của địa phương được cải thiện, cần tiếp tục nghiên cứu để chỉnh sửa, bổ sung các CTMT mới nhằm ngày càng hoàn thiện khung bộ CTMT ven biển.

Kết quả thực hiện (tóm tắt)

(1) Trên cơ sở điều tra thực tế, nghiên cứu các tài liệu quốc tế và tham khảo các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn xây dựng bộ chỉ thị môi trường, đề tài đã xây dựng được khung bộ chỉ thị môi trường ven biển tỉnh Quảng Trị gồm 41 chỉ thị chính với 112 chỉ thị thứ cấp. Khung bộ CTMT này không chỉ phù hợp với thực tế của địa phương, mà còn hỗ trợ thuận lợi công tác quản lý môi trường ở tỉnh Quảng Trị.

(2) Đã thiết lập được các phương pháp xây dựng các chỉ thị môi trường, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng bộ chỉ thị môi trường ven biển nói riêng và bộ chỉ thị môi trường tỉnh Quảng Trị nói chung trong giai đoạn tiếp theo. Các phương pháp xây dựng bộ chỉ thị môi trường đề xuất là các phương pháp tuân thủ các hướng dẫn của quốc tế và quốc gia, nên đảm bảo bộ chỉ thị môi trường được xây dựng trong giai đoạn tới đảm bảo tính khoa học và độ tin cậy cần thiết, phục vụ thuận lợi công tác quản lý môi trường ở địa phương.

(3) Đã xây dựng được mẫu phiếu chỉ thị môi trường dùng chung cho tất cả các chỉ thị môi trường thuộc khung bộ chỉ thị môi trường ven biển nói riêng và bộ chỉ thị môi trường tỉnh Quảng Trị nói chung, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng bộ chỉ thị môi trường tỉnh Quảng Trị trong giai đoạn tiếp theo.

(4) Cuối cùng, với bộ chỉ thị môi trường ven biển xây dựng được và các phương pháp xây dựng các chỉ thị môi trường, mẫu phiếu chỉ thị môi trường, đề tài đã đóng góp tích cực vào công tác bảo vệ môi trường nói riêng và phát triển bền vững tỉnh Quảng Trị nói chung.

Thời gian bắt đầu 09/2017
Thời gian kết thúc 03/2018
Kinh phí thực hiện 100 (triệu đồng)

[Trở lại]
 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trng tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo