[Trở lại]
THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ XÂY DỰNG CƠ CẤU CHỨC DANH THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN TỈNH QUẢNG TRỊ
Cấp quản lý nhiệm vụ Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị
Chủ nhiệm nhiệm vụ Hồ Ngọc An
Người tham gia
STTHọ và tênHọc vị
1 Trần Hữu Anh Cử nhân
2 Bùi Thị Hồng Phương Thạc sỹ
3 Nguyễn Đình Chiến Thạc sỹ
4 Hồ Sỹ Nông Kỹ sư
5 Ngô Ngọc Quýnh Kỹ sư
6 Nguyễn Đăng Hiệp Cử nhân
7 Phạm Minh Thắng Thạc sỹ
8 Hoàng Thị Hồng Mai Cử nhân
9 Hoàng Quang Vinh Kỹ sư
10 Nguyễn Xuân Rạng Cử nhân
Mục tiêu

Xây dựng hoàn thiện chức danh, vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện một cách khoa học, chính xác, phù hợp với chức năng nhiệm vụ và yêu cầu thực tế khối lượng công việc được giao nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đánh giá, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, bổ nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của bộ máy cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

Kết quả thực hiện (tóm tắt)

Nhóm thực hiện đề tài đã hoàn thành các nội dung:

- Hoàn thành việc xây dựng đề cương chi tiết thuyết minh đề tài được thẩm định, xây dựng kế hoạch nghiên cứu và phân công công việc cho từng nhóm thành viên tham gia đề tài, lập kế hoạch nghiên cứu.

- Tổ chức nghiên cứu nội dung xây dựng cơ cấu chức danh, xác định vị trí việc làm, kinh nghiệm từ các tỉnh Bắc Ninh, Lạng Sơn.

- Thiết kể biểu mẫu mô tả công việc cho từng vị trí, chức danh đảm nhiệm cho từng công chức thuộc 04 đơn vị chọn khảo sát.

- Đã tổ chức khảo sát theo phiếu mô tả công việc của từng vị trí, chức danh đảm nhiệm của từng phòng, ban, bộ phận của các đơn vị thuộc phạm vị nghiên cứu của đề tài: huyện Triệu Phong, Hải Lăng, Sở Nội vụ và Sở VHTTDL.

- Hoàn thành báo cáo kết quả khảo sát thu thập thông tin về vị trí việc làm đang đảm nhiệm thuộc 04 đơn vị nghiên cứu.

- Nghiên cứu xác định số lượng cơ cấu chức danh, vị trí việc làm trên cơ sở công việc được mô tả của từng phòng, ban, bộ phận; xây dựng tiêu chuẩn trình độ, chuyên ngành đào tạo và định mức biên chế cho từng chức danh, vị trí việc làm của từng phòng, ban, đơn vị theo quy định hiện hành để xây dựng bảng tổng hợp chức danh và vị trí việc làm của 04 đơn vị.

- Tổ chức hội thảo khoa học  lấy ý kiến các chuyên gia về kết quả nghiên cứu.

- Hoàn thiện Báo cáo khoa học của đề tài và hoàn thiện các sản phẩm liên quan.

Thời gian bắt đầu 06/2012
Thời gian kết thúc 06/2013
Kinh phí thực hiện 90 (triệu đồng)

[Trở lại]
 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trng tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo