[Trở lại]
THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ XÂY DỰNG TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP ĐƯỢC CÔNG NHẬN THEO TIÊU CHUẨN TCVN 7457: 2004 (ISO/IEC GUIDE 65:1996) VÀ TCVN ISO/IEC 17021:2008 ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CHỈ ĐỊNH CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN, PHÙ HỢP QUY CHUẨN KỸ THUẬT; ĐÁNH GIÁ VÀ CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG.
Cấp quản lý nhiệm vụ Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chủ nhiệm nhiệm vụ Trần Thiềm
Người tham gia
STTHọ và tênHọc vị
1 Dương Mạnh Tường Kỹ sư
2 Lê Thị Thanh Cử nhân
3 Hoàng Văn Thám Cử nhân
4 Võ Văn Tâm Kỹ sư
5 Văn Thanh Long Cử nhân
6 Lê Thị Hà Nhiên Cử nhân
Mục tiêu

Xây dựng tổ chức đánh giá sự phù hợp theo tiêu chuẩn TCVN 7457: 2004 (ISO/IEC Guide 65:1996) đáp ứng yêu cầu được công nhận và chỉ định chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn, phù hợp quy chuẩn kỹ thuật. 

Kết quả thực hiện (tóm tắt)

 a) Thu thập tình hình thực hiện chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hoá sản xuất, lưu thông, xuất nhập khẩu trên địa bàn, đặc biệt là các sản phẩm, hàng hoá thuộc nhóm 2 (sản phẩm, hàng hoá có liên quan đến vệ sinh, an toàn và môi trường)

b) Thu thập đối tượng, số lượng sản phẩm, hàng hoá sản xuất, lưu thông, xuất nhập khẩu trên địa bàn phải thực hiện chứng nhận hợp quy hoặc có nhu cầu chứng nhận hợp chuẩn.

c) Thu thập danh mục các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn có sản phẩm, hàng hoá thực hiện chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy.

d)  Thu thập mức độ thoả mãn khách hàng của các tổ chức chứng nhận trong nước đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn có sản phẩm, hàng hoá thực hiện chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy.

đ)  Đánh giá nhu cầu của doanh nghiệp chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn, phù hợp quy chuẩn kỹ thuật và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng

Thời gian bắt đầu 07/2011
Thời gian kết thúc 12/2014
Kinh phí thực hiện 700 (triệu đồng)

[Trở lại]
 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trng tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo