[Trở lại]
THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN ĐANG TIẾN HÀNH SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ KHẢO NGHIỆM TÍNH CHỐNG CHỊU BỆNH KHẢM LÁ DO VIRUS VÀ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ GIỐNG SẮN MỚI CÓ TRIỂN VỌNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Trị
Chủ nhiệm nhiệm vụ Bùi Phước Trang
Mục tiêu

 - Khảo nghiệm tính chống chịu bệnh khảm lá sắn do virus, khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất, các yếu tố cấu thành năng suất và một số chỉ tiêu về chất lượng của 06 giống sắn mới (HN1, HN3, HN5, STB1, DT4, VN19-442) ở địa bàn Quảng Trị để tuyển chọn được 1-2 giống sắn mới có triển vọng, bổ sung vào cơ cấu giống sắn của tỉnh, từng bước nhân rộng trong sản xuất đại trà.

- Xây dựng mô hình trình diễn và tổ chức công tác tuyên truyền trồng các giống sắn mới, triển vọng được tuyển chọn (01 Hội thảo đầu bờ, bài biết trên các bản tin của ngành, báo Quảng Trị và các trang báo khác).

- Ban hành Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh đối với các giống sắn đã được tuyển chọn.

Danh sach ca nhan tham gia
STTHọ và tênChức danh khoa họcHọc vịGhi chú
1 ThS. Bùi phước Trang Thạc sĩ Chủ nhiệm nhiệm vụ
2 KS.Lê Văn Tùng Kỹ sư Thư ký
3 KS. Nguyễn Hữu Tâm Kỹ sư Thành viên
4 ThS. Trần Minh Tuấn Thạc sĩ Thành viên
5 ThS. Nguyễn Văn Khoa Thạc sĩ Thành viên
6 ThS. Võ Xuân Thành Thạc sĩ Thành viên
7 KS. Võ Thị Liên Kỹ sư Thành viên
8 ThS. Nguyễn Thái Bình Thạc sĩ Thành viên
9 TS. Nguyễn Văn Minh Tiến sĩ Thành viên
10 ThS. Phạm Thị Nhạn Thạc sĩ Thành viên
Tóm tắt nội dung nghiên cứu

 - Nội dung 1: Đánh giá thực trạng sản xuất sắn trên địa bàn tỉnh 

+ Điều tra, phỏng vấn trực tiếp 240 hộ gia đình trồng sắn tại 04 huyện trồng sắn trọng điểm bằng phiếu điều tra (mỗi huyện 3 xã, mỗi xã 2 thôn, mỗi thôn 10 hộ gia đình) kết hợp với điều tra thực tế ngoài đồng ruộng và các đơn vị quản lý.

+ Tổng hợp kết quả điều tra khảo sát thực tế; Viết báo cáo đánh giá thực trạng tình hình sản xuất sắn nguyên liệu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

- Nội dung 2: Khảo nghiệm tính chống chịu bệnh khảm lá do Virus và khả năng sinh trưởng, phát triển một số giống sắn mới  

+ Xây dựng mô hình khảo nghiệm sản xuất trên 7 giống sắn gồm 6 giống sắn mới triển vọng, đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT khuyến cáo: HN1, HN3, HN5, STB1, DT4, VN19-442 và 01 giống đối chứng KM94 (giống sắn thuần sạch bệnh, hiện đang sản xuất đại trà trên địa bàn tỉnh).

+ Diện tích khảo nghiệm mỗi giống/điểm: là 300m2 không lặp lại và 400m2 diện tích bảo vệ. Tổng diện tích khảo nghiệm sản xuất là 2.500 m2 /01 điểm khảo nghiệm (01huyện). 

+ Địa điểm: Mô hình khảo nghiệm năm thứ nhất được triển khai tại 4 huyện: Triệu Phong, Vĩnh Linh, Cam Lộ, Hướng Hóa.

 + Theo dõi các chỉ tiêu nghiên cứu liên quan và Báo cáo kết quả của mô hình khảo nghiệm năm thứ nhất, chọn lọc một số giống sắn có triển vọng để tiếp tục đưa vào khảo nghiệm năm thứ hai.

- Nội dung 3: Tiếp tục khảo nghiệm sản xuất các giống sắn mới được đánh giá lựa chọn từ mô hình khảo nghiệm năm thứ nhất (khảo nghiệm vụ 2)

+ Quy mô khảo nghiệm: 02 ha (0,5 ha/điểm x 4 điểm);

+ Địa điểm: Mô hình khảo nghiệm năm thứ hai được triển khai tại 4 huyện: Triệu Phong, Vĩnh Linh, Cam Lộ và Hướng Hóa.

+ Theo dõi các chỉ tiêu nghiên cứu liên quan, phân tích đánh giá chất lượng củ sắn và Báo cáo kết quả của mô hình khảo nghiệm năm thứ hai, chọn lọc 1-2 các giống sắn tốt, có hiệu quả kinh tế cao để khuyến cáo cơ cấu vào bộ giống sắn nguyên liệu của Tỉnh.

- Nội dung 4: Nghiên cứu xây dựng Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho các giống sắn mới được tuyển chọn từ khảo nghiệm

+ Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của đề tài, kết hợp với các thông tin thu thập từ kinh nghiệm trồng sắn tại các địa phương, kết quả nghiên cứu khảo nghiệm mô hình của nhóm tác giả, để hoàn thiện Quy trình trồng, chăm sóc và phòng trừ các đối tượng sâu bệnh cho các giống sắn được tuyển chọn, phù hợp với điều kiện khí hậu, đất đai, thổ nhưỡng và trình độ thâm canh tại Quảng Trị.

- Nội dung 5: Tổ chức 01 hội thảo khoa học và 01 hội nghị đầu bờ để đánh giá kết quả của đề tài và hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh các giống sắn được tuyển chọn.

+ Tổ chức hội thảo khoa học lấy ý kiến chuyên gia:  Số lượng 30 đại biểu tham gia, với thời gian 01 buổi;

+  Tổ chức 01 hội nghị đầu bờ đánh giá kết quả mô hình khảo nghiệm: Số lượng 50 đại biểu tham gia, với thời gian 01 buổi. Lĩnh vực nghiên cứu

4. Khoa học nông nghiệp
Phương pháp nghiên cứu

 -Phương pháp thu thập số liệu điều tra: Sử dụng phương pháp PRA điều tra trực tiếp người dân kết hợp với thu thập thông tin từ các cơ quan quản lý, các cán bộ chỉ đạo sản xuất của địa phương và thu thập số liệu niên giám thống kê, báo cáo, tài liệu nghiên cứu.

- Phương pháp bố trí các thí nghiệm ở Nội dung thứ 2, 3: Được bố trí theo kiểu khối hoàn toàn ngẫu nhiên, không nhắc lại.

- Mô hình triển khai dựa trên xác định mật độ và lượng phân phù hợp giống mới chọn tạo. Quy trình chăm sóc và các chỉ tiêu đánh giá dựa vào quy chuẩn quốc gia về khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng các giống sắn (QCVN01-61: 2011/BNNPTNT) và tình hình đất đai, khí hậu tại địa phương.

- Các chỉ tiêu theo dõi tại nội dung thứ 2 và 3: Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-61:2011/BNNPTNT về khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của giống sắn.

Kết quả dự kiến

 - 01 Báo cáo chuyên đề  đánh giá thực trạng tình hình sản xuất sắn và phương hướng phát triển trên địa bàn tỉnh;

- Mô hình khảo nghiệm tính chống chịu bệnh khảm lá do Virus và khả năng sinh trưởng, phát triển một số giống sắn mới có triển vọng (năm th nhất với  tổng diện tích 01 ha/4 điểm thực nghiệm);

- Kết quả hội nghị đầu bờ để đánh giá kết quả mô hình năm thứ  nhất của đề tài và  01  Báo cáo khoa học kết quả mô hình đề tài khảo nghiệm các giống sắn năm thứ nhất.

- Mô hình khảo nghiệm tính chống chịu bệnh khảm lá do Virus và khả năng sinh trưởng, phát triển một số giống sắn mới được tuyển chọn (năm thứ hai với  tổng diện tích 02 ha/4 điểm thực nghiệm);

- Kết quả 01 hội thảo khoa học lấy ý kiến chuyên gia về các kết quả của đề tài ;

- Các quy trình kỹ thuật trồng,  chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho  các giống sắn mới được tuyển chọn từ thực nghiệm năm thứ 2 để khuyến cáo nhân rộng;

-  Báo cáo khoa học tổng kết đề tài sau 2 năm thực hiện.

Thời gian bắt đầu 12/2022
Thời gian kết thúc 12/2024

 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trng tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo