[Trở lại]
THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN ĐANG TIẾN HÀNH SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ KHẢO SÁT, PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG VÀNG TRANG SỨC MỸ NGHỆ NHẰM PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ.
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Chủ nhiệm nhiệm vụ Lê Thị Hà Nhiên
Mục tiêu

-         Đánh giá thực trạng về hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, ghi nhãn hàng hóa trong hoạt động kinh doanh vàng đối với vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường tại tỉnh Quảng Trị. Đánh giá về việc tuân thủ quy định pháp luật của các cơ sở sản xuất, kinh doanh vàng đối với vàng trang sức, mỹ nghệ

-         Đánh giá thực trạng chất lượng vàng trang sức mỹ nghệ và hoạt động đo lường trong kinh doanh vàng, ghi nhãn hành hóa tại các cơ sở kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

-         Đề xuất các giải pháp nhằm năng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng, nhãn hàng hóa đối với sản phẩm vàng trang sức, mỹ nghệ nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Danh sach ca nhan tham gia
STTHọ và tênChức danh khoa họcHọc vịGhi chú
1 CN. Lê Thị Hà Nhiên Cử nhân Chủ nhiệm nhiệm vụ
2 CN Nguyễn Quý Minh Cử nhân Thành viên
3 CN. Hoàng Văn Thám Cử nhân Thành viên
4 KS. Nguyễn Thị Bảo Châu Kỹ sư Thành viên
5 KS. Phan Quốc Khánh Kỹ sư Thành viên
6 KS. Nguyễn Thanh Long Kỹ sư Thành viên
7 CN. Dư Thị Lê Hoài Cử nhân Thành viên
8 CN. Bùi Duy Bách Cử nhân Thành viên
9 CN. Nguyễn Trường Quốc Cử nhân Thành viên
Tóm tắt nội dung nghiên cứu

 - Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng về hoạt động tiêu chuẩn, đo lường trong kinh doanh vàng và việc chấp hành các quy định về ghi nhãn hàng, lưu thông hàng hóa trên thị thường đối với vàng trang sức, mỹ nghệ tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và người tiêu dùng.

- Đánh giá chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ tại các cơ sở kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

- Đề xuất các giải pháp về hoạt động đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa đối với sản phẩm vàng trang sức, mỹ nghệ.

Lĩnh vực nghiên cứu 205. Kỹ thuật vật liệu và luyện kim
Phương pháp nghiên cứu

 - Phương pháp thống kê, phân tích, đánh giá;

- Phương pháp khảo sát, điều tra;

- Phương pháp thử nghiệm hàm lượng vàng;

- Phương pháp xác định hàm lượng vàng;

Kết quả dự kiến
  •  -         Bộ số liệu điều tra, khảo sát về hoạt động kinh doanh vàng của các cơ sở kinh doanh vàng và người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;
  • -         Báo cáo đánh giá thực trạng về quản lý, sử dụng cân, quả cân, ghi nhãn đối với vàng trang mỹ nghệ và công bố tiêu chuẩn áp dụng tại các cơ sở kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;
  • -         Báo cáo đánh giá kết quả phép đo khối lượng vàng và hàm lượng vàng trong sản phẩm vàng trang sức mỹ nghệ tại các cơ sở kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;
  • -         Các giải pháp cho đơn vị quản lý nhà nước về đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa đối với sản phẩm hàng trang sức, mỹ nghệ;
  • -         Phiếu kết quả thử nghiệm, đo lường;
  • -         Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài;
  • -         Báo cáo khoa học kết quả đề tài.
  • -         Bài báo về thực trạng chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên địa bàn tỉnh
Thời gian bắt đầu 10/2021
Thời gian kết thúc 09/2022

 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ Quảng Trị