[Trở lại]
THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN ĐANG TIẾN HÀNH SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC PHỤC VỤ BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN CÂY LAN GIẢ HẠC (DENDROBIUM ANOSMUM) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ.
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Trường Trung cấp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị
Chủ nhiệm nhiệm vụ Lê Thiên Vinh
Mục tiêu

 Mục tiêu chung

Thu thập và nhân giống được một số giống lan Giả Hạc điển hình của tỉnh Quảng Trị bằng công nghệ sinh học phục vụ bảo tồn và phát triển..

Mục tiêu cụ thể

- Đánh giá được tình hình khai thác, mua bán các giống lan Giả hạc của Quảng Trị;

- Lựa chọn một số giống lan Giả Hạc điển hình có giá trị thẩm mỹ, giá trị kinh tế cao để nhân giống và phát triển;

- Xây dựng và hoàn thiện quy trình nhân giống những loại lan Giả Hạc đã lựa chọn bằng phương pháp nuôi cấy in vitro;

- Xây dựng và hoàn thiện quy trình ươm trồng và chăm sóc cây in vitro lan Giả Hạc trong vườn ươm.

Danh sach ca nhan tham gia
STTHọ và tênChức danh khoa họcHọc vịGhi chú
1 ThS. Lê Thiên Vinh Thạc sĩ Chủ nhiệm nhiệm vụ
2 TS. Nguyễn Thị Kim Cúc Tiến sĩ Thành viên
3 ThS. Nguyễn Thị Bích Thu Thạc sĩ Thành viên
4 Ths. Hoàng Hải Nam Thạc sĩ Thành viên
5 KS. Nguyễn Luật Kỹ sư Thành viên
6 ThS. Hoàng Trung Thông Thạc sĩ Thành viên
7 ThS. Trương Thị Ly Na Thạc sĩ Thành viên
8 ThS. Trương Thị Hồng Phương Thạc sĩ Thành viên
9 PGS.TS Trương Thị Hồng Hải Tiến sĩ Thành viên
10 ThS. Nguyễn Thị Thu Trang Thạc sĩ Thành viên
Tóm tắt nội dung nghiên cứu

- Điều tra thực trạng các giống lan Giả Hạc trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

- Nhân giống các giống lan Giả Hạc bằng phương pháp gieo hạt In vitro.

- Nhân giống các giống lan Giả Hạc từ các bộ phận của cây bằng phương pháp nuôi cấy mô.

- Tổ chức hội thảo khoa học.

- Xây dựng mô hình ươm trồng và chăm sóc cây con in ...

Lĩnh vực nghiên cứu 40199 - Khoa học công nghệ trồng trọt khác
Phương pháp nghiên cứu

 - Phương pháp chọn điểm nghiên cứu;

- Phương pháp điều tra thu thập thông tin;

- Phương pháp xử lý thông tin;

- Phương pháp phân tích;

- Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu;

Kết quả dự kiến

- 2-Giống lan Giả Hạc có nguồn gốc Quảng Trị.

3000 (2100 từ gieo hạt; 900 từ các bộ phận của cây) Cây con in vitroCây cao 3-4cm, 3-4 lá.

1000 (700 từ gieo hạt; 300 từ các bộ phận của cây) Cây con ra bầu ươm, cây cao 6-8cm, 5-8 , tỷ lệ sống trên 90%.

- 300  (210 từ gieo hạt; 90 từ các bộ phận của cây) Cây con đã ra chậu, cây cao 10-15cm, 10-15 lá, tỷ lệ sống trên 90%.

Quy trình nhân giống lan Giả Hạc bằng phương pháp gieo hạt in vitro.

Quy trình nhân giống các giống lan Giả Hạc từ các bộ phận của cây bằng phương pháp nuôi cấy mô.

Quy trình ươm trồng và chăm sóc cây con in vitro.

Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành.

Phóng sự về quá trình nghiên cứu và kết quả nghiên cứu.

Thời gian bắt đầu 09/2020
Thời gian kết thúc 09/2022

 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ Quảng Trị