[Trở lại]
THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN ĐANG TIẾN HÀNH SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG VÀ TRỒNG THỬ NGHIỆM CÂY LAN KIM TUYẾN (ANOECTOCHILUS SP) TẠI VÙNG BẮC HƯỚNG HÓA.
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN Quảng Trị
Chủ nhiệm nhiệm vụ Bùi Thị Tân Diệu
Mục tiêu

 Mục tiêu chung

Khảo sát đánh giá điều kiện đất đai, khí hậu, vùng  phân bố cây Lan kim tuyến trong tự nhiên tại vùng Bắc Hướng Hóa. Hoàn thiện quy trình nhân giống, trồng và chăm sóc lan Kim tuyến phù hợp điều kiện sinh thái tại địa phương (vùng Bắc Hướng Hóa) nhằm góp phần bảo tồn và phát triển cây dược liệu quý hiếm đang có nguy cơ bị tuyệt chủng trong tự nhiên.

Mục tiêu cụ thể

- Đánh giá điều kiện sinh trưởng và phát triển của cây Lan Kim tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

- Hoàn thiện được quy trình kỹ thuật nhân giống cây lan Kim tuyến (Anoectochilus setaceus) bằng phương pháp nuôi cấy mô;

- Sản xuất được 5.000 cây giống cây lan Kim tuyến đạt tiêu chuẩn;

- Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây lan Kim tuyến trong nhà màng tại vùng Bắc Hướng Hóa. Quy mô: 300m2; Số lượng: 35.000 cây

- Đánh giá được khả năng sinh trưởng và phát triển; năng suất, chất lượng của Lan Kim tuyến trồng tại mô hình;

- Hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc cây lan Kim tuyến phù hợp với điều kiện khí hậu vùng Bắc Hướng Hóa.

Danh sach ca nhan tham gia
STTHọ và tênChức danh khoa họcHọc vịGhi chú
1 CN. Bùi Thị Tân Diệu Cử nhân Chủ nhiệm nhiệm vụ
2 ThS. Đào Ngọc Hoàng Thạc sĩ Thành viên
3 KS. Hà Thị Thu Hiền Kỹ sư Thành viên
4 KS. Nguyễn Hương Kỹ sư Thành viên
5 ThS. Lê Mậu Bình Thạc sĩ Thành viên
6 KS. Nguyễn Thị Minh Huyền Kỹ sư Thành viên
7 CN. Phạm Trường Học Cử nhân Thành viên
8 CN. Nguyễn Hữu Ngọc Cử nhân Thành viên
Tóm tắt nội dung nghiên cứu

 - Khảo sát, đánh giá đặc điểm, điều kiện tự nhiên, vùng phân bố cây Lan kim tuyến trong tự nhiên tại khu vực Bắc Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

- Nghiên cứu cơ sở thực tiễn, học tập kinh nghiệm và kỹ thuật sản xuất cây lan Kim tuyến tại một số nơi đã thực hiện thành công.

- Nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện quy trình nhân giống cây lan Kim tuyến (Anoectochilus setaceus Blume) bằng phương pháp nuôi cấy mô tại phòng thí nghiệm của Trung tâm.

- Nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện quy trình ra ngôi và chăm sóc cây mầm lan Kim tuyến tại Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin Khoa học & Công nghệ.

- Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây lan Kim tuyến tại vùng Bắc Hướng Hóa.

- Đánh giá khả năng sinh trưởng và phát triển; năng suất của Lan Kim tuyến trồng tại mô hình ở vùng Bắc Hướng Hóa. Hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc cây lan Kim tuyến.

-  Bố trí thí nghiệm theo dõi các chỉ tiêu sinh trưởng phát triển của cây Lan kim tuyến ở mô hình thử nghiệm. Hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc cây lan Kim tuyến trong nhà ...

Lĩnh vực nghiên cứu 401. Trồng trọt
Phương pháp nghiên cứu

 - Phương pháp chọn điểm nghiên cứu;

- Phương pháp điều tra thu thập thông tin;

- Phương pháp xử lý thông tin;

- Phương pháp phân tích;

- Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu;

Kết quả dự kiến

 - Quy trình kỹ thuật nhân giống cây lan Kim tuyến bằng phương pháp nuôi cấy mô.

- Quy trình ra ngôi và chăm sóc cây mầm lan Kim tuyến.

- Quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc cây lan Kim tuyến.

- Sản phẩm lan Kim tuyến của mô hình 100kg  (tươi).

- Kết quả phân tích chất lượng sản phẩm Lan kim tuyến trồng trong nhà màng.

- Bài báo và phóng sự /Báo cáo kết quả nghiên cứu.

Thời gian bắt đầu 09/2020
Thời gian kết thúc 09/2022

 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ Quảng Trị