[Trở lại]
THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN ĐANG TIẾN HÀNH SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ NGHIÊN CỨU BẢO TỒN CÁC GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ “CÁC ĐIỆU HÒ TRÊN ĐẤT QUẢNG TRỊ.
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị
Chủ nhiệm nhiệm vụ Đỗ Văn Bình
Mục tiêu

 - Từ việc khảo sát thực trạng, tiến hành thống kê, phân tích, nghiên cứu để đánh giá hệ giá trị di sản những điệu hò đã từng tồn tại và phát triển trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, đặc biệttrên cơ sở hai điệu hò chính là Hò Mái đẩy (Mái nhì Quảng Trị) và Hò giã gạo.Tất cả sẽ là cơ sở dữ liệu, luận chứng để góp phần phác thảo nên những đặc trưng của hò Quảng Trị.

- Từ đó, xác định định hướng quan trọng, thiết thực cho việc bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa phi vật thể đặc biệt này trong đời sống cộng đồng, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân; phục vụ giáo dục và hỗ trợ phát triển thương mại, du lịch. Vấn đề đặt ra là hướng đến xây dựng hồ sơ di sản để đề nghị Bộ VHTTDL đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Danh sach ca nhan tham gia
STTHọ và tênChức danh khoa họcHọc vịGhi chú
1 Đỗ Văn Bình Thạc sĩ Chủ nhiệm nhiệm vụ
2 Trần Đình Hằng Tiến sĩ Thành viên
3 Lê Đình Hào Thạc sĩ Thành viên
4 Hoàng Thị Thu Hương Cử nhân Thành viên
5 Xuân Đức Nhà văn Thành viên
6 Lê Đức Thọ Thạc sĩ Thành viên
7 Nguyễn Thị Tâm Hạnh Tiến sĩ Thành viên
8 Nguyễn Hữu Thông Thạc sĩ Thành viên
9 Lê Đình Hùng Cử nhân Thành viên
Tóm tắt nội dung nghiên cứu

 - Nhận diện di sản văn hóa phi vật thể các điệu hò trên đất Quảng Trị;

+ Chuyên đề 1: Khái luận/Những khái niệm lý luận chung về di sản văn hóa phi vật thể.

+ Chuyên đề 2:Khái quát về dân ca vùng Bình Trị Thiên

+ Chuyên đề 3:Một vài nét về quá trình hình thành và phát triển vùng đất Quảng Trị gắn với sự ra đời các điệu hò trên đất Quảng Trị.

- Đặc trưng và giá trị của di sản văn hóa phi vật thể các điệu hò trên đất Quảng Trị.

+ Chuyên đề 1: Tổng quan về các điệu hò trên đất Quảng Trị ( Hò mái nhì, Hò mái đẩy, hò giã gạo, hò ru con, hò đập bắp....)

+ Chuyên đề 2: Đặc trưng của di sản văn hóa phi vật thể các điệu hò trên đất Quảng Trị: Đặc trưng về loại hình văn hóa trong hò Quảng Trị; Đặc trưng về nội dung của hò Quảng Trị; Đặc trưng về nghệ thuật diễn xướng, hệ thống điệu và hơi, kết cấu thi ca...của hò Quảng Trị.

+ Chuyên đề 3: Giá trị của di sản văn hóa phi vật thể các điệu hò trên đất Quảng Trị: Giá trị nội dung; Giá trị nghệ thuật; Giá trị âm nhạc.

+ Chuyên đề 4: Hò giã gạo: Nguyên nhân ra đời; Đặc trưng (so sánh với các làn điệu hò khác trên đất Quảng Trị, và làn điệu hò giã gạo trên vùng đất Quảng Bình, Thừa Thiên Huế); Khẳng định giá trị di sản văn hóa phi vật thể hò giã gạo trên đất Quảng Trị.

- Thực trạng di sản văn hóa phi vật thể các điệu hò trên đất Quảng Trị và phương án bảo tồn và phát huy giá trị  di sản văn hóa phi vật thể các điệu hò trên đất Quảng Trị

+ Chuyên đề 1:Thực trạng di sản văn hóa phi vật thể các điệu hò trên đất Quảng Trị

+ Chuyên đề 2:Các phương án bảo tồn và phát huy giá trị  di sản văn hóa phi vật thể các điệu hò trên đất Quảng Trị: Bảo tồn và phát huy các điệu hò trong đời sống dân gian; Bảo tồn và phát huy bằng con đường sân khấu hóa; Bảo tồn và phát huy bằng chương trình đưa các điệu hò vàotrường học - Dạy các điệu hò trên sóng phát thanh truyền hình; Bảo tồn và phát huy bằng việc xây dựng các mô hình Câu lạc bộđàn hát dân ca trên địa bàn dân cư; Bảo tồn và phát huy bằng lồng ghép hình thức dân ca vào cácchương trình liên hoan, các hội diễn văn nghệ quần chúng hàng năm; Bảo tồn và phát huy trên phương diện sưu tầm, nghiên cứu từ đó hoàn thiện Hồ sơ  về DSVHPVT Hò giã gạo trình Bộ VHTTDL ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc ...

Lĩnh vực nghiên cứu 604. Nghệ thuật
Phương pháp nghiên cứu

 - Phương pháp chọn điểm nghiên cứu;

- Phương pháp điều tra thu thập thông tin;

- Phương pháp xử lý thông tin;

- Phương pháp phân tích;

- Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu;

Kết quả dự kiến

 - Báo cáo khoa học (báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu).

 - Kỷ yếu của hội thảo.

- Phiếu kiểm kê của các điệu hò trên đất Quảng Trị.

- Hồ sơ  về DSVHPVT Hò giã gạo trình Bộ VHTTDL ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia (Đảm bảo tính khoa học, đúng thủ tục pháp lý (Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư 04/2010/TT-BVHTTDL quy định việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành thì hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể )).

- Bài báo: Tạp chí Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị, Tạp chí văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Trị.

Thời gian bắt đầu 11/2019
Thời gian kết thúc 11/2021

 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ Quảng Trị