[Trở lại]
THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN ĐANG TIẾN HÀNH SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NHÃN HIỆU TẬP THỂ RƯỢU MEN LÁ BA NANG, NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN NƯỚC MẮM CỬA VIỆT.
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Chủ nhiệm nhiệm vụ Trần Thiềm
Mục tiêu

 Mục tiêu chung

Xây dựng và vận hành mô hình tổ chức hệ thống quản lý và phát triển cho nhãn hiệu tập thể (NHTT) Rượu men lá Ba Nang, nhãn hiệu chứng nhận (NHCN) Nước mắm Cửa Việt, nhằm đảm bảo chất lượng, nguồn gốc xuất xứ và nâng cao giá trị, danh tiếng các sản phẩm truyền thống của địa phương. Đồng thời, xây dựng các phương tiện, điều kiện quảng bá, truy xuất nguồn gốc (TXNG), khai thác NHTT, NHCN của 02 sản phẩm đặc trưng trên.

Góp phần đảm bảo đời sống người sản xuất và giữ gìn, phát huy các giá trị kinh tế, xã hội, văn hoá góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Mục tiêu cụ thể

- Xây dựng và vận hành có hiệu quả hệ thống văn bản, quy trình, thủ tục thực hiện công tác quản lý NHTT Rượu men lá Ba Nang và NHCN Nước mắm Cửa Việt.

- Triển khai hiệu quả trên thực tế mô hình thí điểm đối với hoạt động quản lý khai thác và phát triển giá trị các NHTT Rượu men lá Ba Nang, NHCN Nước mắm Cửa Việt.

 - Thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá đối với NHTT Rượu men lá Ba Nang, NHCN Nước mắm Cửa Việt nhằm góp phần nâng cao giá trị kinh tế và thị phần của các sản phẩm đặc trưng mang NHTT, NHCN.

- Xây dựng hệ thống nhận diện sản phẩm cho các sản phẩm Rượu men lá Ba Nang, Nước mắm Cửa Việt.

- Xây dựng và công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm nhằm phát triển NHTT Rượu men lá Ba Nang, NHCN Nước mắm Cửa Việt, giúp ngăn chặn hiện tượng sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng nhái, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người sản xuất và tiêu dùng.

- Xây dựng hệ thống TXNG (theo Quyết định 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ) và sử dụng tem TXNG cho sản phẩm nước mắm Cửa Việt.

Danh sach ca nhan tham gia
STTHọ và tênChức danh khoa họcHọc vịGhi chú
1 Trần Thiềm Cử nhân Chủ nhiệm nhiệm vụ
2 Hồ Bảo Quốc Cử nhân Thành viên
3 Lê Thanh Nam Kỹ sư Thành viên
4 Võ Quyết Tiến Kỹ sư Thành viên
5 Võ Văn Tâm Thạc sĩ Thành viên
6 Nguyễn Trường Cử nhân Thành viên
7 Trần Hữu Hải Cử nhân Thành viên
8 Lê Văn Thắng Cử nhân Thành viên
Tóm tắt nội dung nghiên cứu

 - Điều tra, khảo sát hiện trạng hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm  Rượu men lá Ba Nang, Nước mắm Cửa Việt

- Quản lý nhãn hiệu tập thể Rượu men lá Ba Nang:

+ Xây dựng hệ thống, công cụ quản lý NHTT (Xây dựng mô hình tổ chức quản lý NHTT; Đánh giá thực trạng về tình hình sản xuất, kinh doanh và chất lượng sản phẩm mang NHTT Rượu men lá Ba Nang; Xây dựng các văn bản, tài liệu phục vụ công tác quản lý NHTT)

+ Triển khai thực hiện thí điểm mô hình quản lý, khai thác nhãn hiệu tập thể rượu men lá Ba Nang (Lựa chọn chủ thể để triển khai thí điểm mô hình; Hỗ trợ vận hành hệ thống quản lý nhãn hiệu tập thể rượu nếp truyền thống men lá  “Ba Nang; Tuyên truyền, phổ biến và đào tạo kiến thức về nhãn hiệu tập thể và việc sử dụng, quản lý nhãn hiệu tập thể; Tổ chức quản lý việc sử dụng NHTT; Triển khai thí điểm hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại; Tổ chức đánh giá hiệu quả và hoàn thiện mô hình quản lý, khai thác nhãn hiệu tập thể);

- Quản lý nhãn hiệu chứng nhận Nước mắm Cửa Việt

+ Xây dựng hệ thống, công cụ quản lý NHCN (Xây dựng mô hình tổ chức quản lý NHCN; Xây dựng các văn bản, tài liệu phục vụ công tác quản lý NHCN)

+ Triển khai thực hiện thí điểm mô hình quản lý, khai thác nhãn hiệu chứng nhận Nước mắm Cửa Việt (Lựa chọn chủ thể để triển khai thí điểm mô hình; Hỗ trợ vận hành hệ thống quản lý NHCN Nước mắm Cửa Việt; Tuyên truyền, phổ biến và đào tạo kiến thức về nhãn hiệu tập thể và việc sử dụng, quản lý NHCN; Triển khai thí điểm trên thực tế; Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý, mẫu tài liệu và quy trình làm việc; Tổ chức quản lý việc sử dụng NHCN; Triển khai thí điểm hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại; Đánh giá hiệu quả mô hình và đề xuất mô hình chuẩn);

- Xây dựng hệ thống TXNG (theo Quyết định 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ) cho sản phẩm Nước mắm Cửa Việt

+ Khái niệm;

+ Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng ...

Lĩnh vực nghiên cứu 502. Kinh tế và kinh doanh
Phương pháp nghiên cứu

 - Phương pháp chọn điểm nghiên cứu;

- Phương pháp điều tra thu thập thông tin;

- Phương pháp xử lý thông tin;

- Phương pháp phân tích;

- Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu;

Kết quả dự kiến

 - Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát, đánh giá về hoạt động sản xuất, chế biến, nhu cầu của người sản xuất, chế biến các sản phẩm đặc trưng mang NHTT, NHCN;

- Báo cáo kết quả phân tích mẫu và các đánh giá đề xuất chất lượng Nước mắm Cửa Việt, Rượu men lá Ba Nang;

- Mô hình tổ chức quản lý NHTT của sản phẩm đặc trưng Rượu men lá Ba Nang và mô hình tổ chức quản lý NHCN của sản phẩm nước mắm Cửa Việt;

- Mô hình tổ chức quản lý hệ thống TXNG của sản phẩm nước mắm Cửa Việt;

- Hệ thống các biểu mẫu phục vụ quản lý NHTT.

- Hệ thống tem, nhãn, bao bì đóng gói, tờ rơi, poster cho 2 sản phẩm đặc trưng;

- Xây dựng hệ thống phương tiện quảng bá và khai thác giá trị NHTT, NHCN;

- Báo cáo kết quả tham gia các hội chợ, xúc tiến thuwong mại;

- Báo cáo tổng hợp mô hình quản lý NHTT, NHCN và hội thảo đánh giá mô hình;

- Báo cáo về điều tra thị trường, khảo sát nghiên cứu các quan hệ giao dịch, chỉ tiêu chất lượng, mẫu mã bao bì, uy tín của 2 sản phẩm đặc trưng mang NHTT: Rượu men lá Ba Nang và sản phẩm mang NHCN: Nước mắm Cửa Việt;

- Hệ thống văn bản phục vụ cho công tác  TXNG;

- Tập huấn, nhân rộng cho các chủ thể có sản phẩm được xác lập NHTT,NHCN trên địa bàn tỉnh về quản lý  NHTT, NHCN và TXNG;

- Đào tạo nhân lực quản lý TXNG sản phẩm, hàng hóa;

-Báo cáo tổng hợp, tóm tắt tình hình thực hiện dự án.

Thời gian bắt đầu 01/2020
Thời gian kết thúc 06/2021

 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ Quảng Trị