[Trở lại]
THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN ĐANG TIẾN HÀNH SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ XÁC LẬP QUYỀN CHỈ DẪN ĐỊA LÝ “CHÈ VẰNG QUẢNG TRỊ”
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Trị
Chủ nhiệm nhiệm vụ Dương Mạnh Tường
Mục tiêu

 Mục tiêu chung:

Xây dựng CDĐL “chè vằng Quảng Trị” nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và giá trị gia tăng, tạo dựng uy tín cho sản phẩm chè vằng của tỉnh Quảng Trị trên thị trường, góp phần ổn định và nâng cao đời sống của người sản xuất một số sản phẩm chè vằng tại tỉnh Quảng Trị.

Mục tiêu cụ thể:

- Xác định tính chất, chất lượng đặc thù chè vằng Quảng Trị;

- Xác định các yếu tố tự nhiên, con người quyết định tính đặc thù về chất lượng của chè vằng Quảng Trị;

- Xác định khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý  chè vằng Quảng Trị;

- Xác lập quyền chỉ dẫn địa lý “Chè vằng Quảng Trị”.

Danh sach ca nhan tham gia
STTHọ và tênChức danh khoa họcHọc vịGhi chú
1 KS. Dương Mạnh Tường Kỹ sư Chủ nhiệm nhiệm vụ
2 CN. Nguyễn Thị Thanh Cử nhân Thư ký
3 ThS. Thái Thị Khuyến Thạc sĩ Thành viên
4 CN.Nguyễn Lê Hùng Cử nhân Thành viên
5 CN.Nguyễn Thị Hường Cử nhân Thành viên
6 CN.Hoàng Văn Thám Cử nhân Thành viên
7 ThS.Nguyễn Xuân Minh Thạc sĩ Thành viên
Tóm tắt nội dung nghiên cứu

 - Đánh giá thực trạng sản xuất và thị trường chè vằng của tỉnh Quảng Trị

+ Đánh giá thực trạng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tại tỉnh Quảng Trị;

+ Đánh giá thực trạng sản xuất và thị trường chè vằng tại vùng đối chứng;

- Xác lập quyền sở hữu đối với chỉ dẫn địa lý “Chè vằng Quảng Trị”

+ Xác định vùng chè vằng nguyên liệu đáp ứng tiêu chuẩn chế biến: Xác định tiêu chuẩn chất lượng của chè vằng nguyên để chế biến; Nghiên cứu khảo sát các vùng chè vằng nguyên liệu; Phân tích chất lượng chè vằng nguyên liệu theo các vùng sản xuất;

+ Xác định đặc tính chất lượng của các sản phẩm đăng ký Chỉ dẫn địa lý: Xác định đặc tính chất lượng cảm quan, đặc tính chất lượng lý hóa của các sản phẩm đăng ký Chỉ dẫn địa lý;

+ Xây dựng quy trình sản xuất cao chè vằng; Xây dựng bộ tiêu chuẩn chất lượng các sản phẩm đăng ký Chỉ dẫn địa lý.

+ Xác định các điều kiện địa lý đặc thù của khu vực mang Chỉ dẫn địa lý “chè vằng Quảng Trị”.

+ Xây dựng bản đồ khu vực địa lý tương ứng với Chỉ dẫn địa lý “chè vằng Quảng Trị”.

+ Xây dựng Quy chế quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý “chè vằng Quảng Trị”.

+ Đăng ký Chỉ dẫn địa lý “chè vằng Quảng Trị”.

- Xây dựng một số công cụ quản lý và quảng bá chỉ dẫn địa lý “Chè vằng Quảng Trị”

+ Thiết kế bộ nhận diện Chỉ dẫn địa lý “Chè vằng Quảng Trị”;

      + Xây dựng Quy định kiểm soát Chỉ dẫn địa lý “Chè vằng Quảng ...

Lĩnh vực nghiên cứu 40107 - Bảo quản và chế biến nông sản
Phương pháp nghiên cứu

 - Phương pháp chọn điểm nghiên cứu;

- Phương pháp điều tra thu thập thông tin;

- Phương pháp xử lý thông tin;

- Phương pháp phân tích;

- Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu;

Kết quả dự kiến

 - Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát xác định vùng chỉ dẫn địa lý chè vằng Quảng Trị;

- Quy trình kỹ thuật canh tác, chế biến chè vằng;

- Quy trình sản xuất cao chè vằng;

- Báo cáo chuyên đề: Cơ sở Khoa học cho việc xây dựng Chỉ dẫn Địa lý cho sản phẩm chè vằng Quảng Trị.

- Bản đồ vùng Chỉ dẫn Địa lý cho chè vằng Quảng Trị tỷ lệ: 1/5.000 hoặc 1/10.000;

- Bộ hồ sơ đăng ký Chỉ dẫn địa lý;

- Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý

- Quy chế kiểm soát chất lượng sản phẩm chè vằng Quảng Trị;

- Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng bạ;

- Giấy chứng nhận đăng ký Chỉ dẫn địa lý.

Thời gian bắt đầu 01/2020
Thời gian kết thúc 01/2022

 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trng tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo